Herstel mosselbanken Hond-Paap

Project

Herstel mosselbanken Hond-Paap

Op 30 maart 2017 werd de Eems-Dollard aangewezen als speciale beschermingszone onder de habitatrichtlijn waarbij het gebied wordt opgenomen als onderdeel van de Habitatrichtlijngebied Waddenzee.

Het estuarium maakt deel uit van het habitattype estuaria (H1130) waarvoor de landelijke staat zeer ongunstig is waarbij mosselbanken als kenmerkend onderdeel worden aangemerkt. Uit monitorgegevens blijkt dat vanaf het moment dat het areaal aan mosselbanken op de Hond-Paap periodiek bijgehouden werd (vanaf 1993) deze rond de 120 ha schommelde. Echter vanaf 2009 nam het areaal jaarlijks sterk af tot een niveau van 12 ha in 2015. Een van de verbeterdoelstellingen voor de Eems-Dollard betreft een zo spoedig mogelijk herstel van de mosselbanken tot ten minste het areaal dat aanwezig was in 2008 (referentiejaar) toen er 118 ha lag. Het Ministerie van Economische zaken wil door middel van praktijkproeven, laten onderzoeken welke methodieken geschikt zijn om litorale mosselbanken te herstellen op de Hond-Paap plaat om zodoende het areaal aan litorale mosselbanken en de bijbehorende natuurwaarden zoals in H1130 beschreven staat te vergroten. Resultaten van de praktijkproeven moeten resulteren in en een advies voor opschaling wat vervolgens geïmplementeerd kan worden in het beheerplan. Aangezien zowel Duitsland als Nederland aanspraak maakt op het gebied is een nauwe samenwerking met Duitsland vanaf het begin van het project van groot belang. Direct vanaf de start van het project zal daarom samenwerking met Duitsland (overheid en wetenschappers) gezocht en gefaciliteerd worden. Hiervoor wordt aangehaakt en voortgeborduurd op het recent verschenen Integraal Managementplan Eems-Estuarium (IMP) waarin voor het eerst gezamenlijk door Nederland en Duitsland natuurbeschermingsdoelen en maatregelen opgesteld zijn.

Afname

Het areaal aan mosselbanken is in het Eems-Dollard estuarium sterk afgenomen sinds 2008 toen er 118,3 ha aanwezig was. Omdat de Eems-Dollard recent aangewezen is als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn maakt het Estuaria nu deel uit van het habitattype estuaria (H1130) waarvoor de landelijke staat zeer ongunstig is. Een van de verbeterdoelstellingen voor de Eems-Dollard betreft een zo spoedig mogelijk herstel van de mosselbanken tot ten minste het areaal dat aanwezig was in 2008 (referentiejaar). Hiervoor dient duidelijk te worden op welke wijze mosselbanken in het gebied actief hersteld kunnen worden. Samenwerking met Duitsland is hierbij wenselijk en wordt waar mogelijk gefaciliteerd aangezien zowel Duitsland als Nederland aanspraak maakt op het gebied.

Methode

Als eerst zal bekeken worden of aan de (a)biotische randvoorwaarden voor mosseloverleving voldaan wordt in het gebied. Ook zal bekeken worden hoe de achtergebleven mosselbanken zich verder ontwikkelen. Kansrijke manieren voor het aanleggen van mosselbanken worden geïdentificeerd door een actueel overzicht te maken van in het verleden uitgevoerde pogingen tot het aanleggen van mosselbanken en daaruit succes- en leerfactoren te destilleren. Bescherming tegen golfafslag en tegen predatie door vogels en krabben zijn hierbij belangrijke factoren die bankoverleving bepalen evenals het uitgangsmateriaal (litoraal-, sublitoraal-, MZIi mosselzaad). Kansrijk geachte methodieken zullen waar mogelijk geoptimaliseerd worden en vervolgens in het veld getest, gemonitord en geavaleerd worden. Een advies voor vervolg en opschaling zal gerapporteerd worden wat als input kan dienen voor het beheerplan welke door Rijkswaterstaat opgesteld zal gaan worden.

Publicaties