Project

Hervorming GVB: gevolgen voor Technische maatregelen

De herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) zal naar verwachting in mei 2013 worden afgerond. Snel daarna zal ook een nieuwe regeling voor Technische Maatregelen (TM) worden ingevoerd. Uiteindelijk zou de nieuwe TM een toolbox moeten gaan bieden, waarmee in de regionale beheerplannen de lidstaten uitvoering kunnen geven aan de algemene doelen van het GVB en de regionale beheerplannen.

Doelstellingen project

Doel van het project is om een strategische advisering van het Ministerie van EZ mogelijk te maken en strategische keuzes voor een toolbox voor Technische Maatregelen te onderbouwen. Het levert een bijdrage aan de STECF expert groepen rond technische maatregelen.

Aanpak en tijdspad

Stuurgroep TM samenstellen, bestaande uit 2 beleidsambtenaren Min EZ en twee onderzoekers IMARES.

  • Regelmatige analyse van teksten van GVB in ontwikkeling en gezamenlijke inschatting van prioriteiten voor onderzoek.
  • Tweemaandelijks overleg van stuurgroep: bespreken van behaalde resultaten aan de hand van korte rapportages en bijsturing van onderzoeksinspanning
  • Deskstudies en interviewprogramma om mogelijke innovaties te toetsen bij Nederlandse visserij sectoren (pelagische visserij, demersale visserij, garnalenvisserij?), gebruik makend van expertise in kenniskringen.
  • Deelname aan STECF expert meetings over technische maatregelen (verwacht in 2013).
  • Commentaar geven op concept teksten voor Technische Maatregelen die worden voorgesteld door de Europese Commissie
  • 2 Workshops met beleidsmakers, onderzoekers, visserijsector en NGO's over strategische keuzes gericht op het delen van kennis en creĆ«ren van draagvlak.

Het project sluit nauw aan bij het werkplan Fasering Discardban dat zal worden uitgevoerd door IMARES en LEI ten behoeve van het ministerie van EZ. Marloes Kraan zal in beide projecten actief zijn en fungeren als liaison-persoon. Waar mogelijk zullen bijeenkomsten tussen opdrachtgevers en onderzoekers van beide projecten worden gecombineerd om maximale meerwaarde te halen uit de kruisbestuiving.

Resultaten (beoogd)

  • Korte rapportages van behaalde resultaten (twee-maandelijks). Het betreft rapportages van 1-2 A4 met eventueel uitgebreide resultaten in bijlages. 
  • Eindrapport met bundeling van resultaten en belangrijkste adviezen.
  • Twee stakeholder workshops met beleid, NL sector, NGOs en onderzoekers. Van de workshop worden korte verslagen gemaakt.