Project

Hervorming GVB: single naar multi species beheerplan

De Nederlandse boomkor vloot is van groot belang voor de Nederlandse visserij. Deze vissersvloot vist op de platvis bestanden in de Noordzee: onder andere schol, tong, tarbot, en griet. Veranderingen in het lange termijn beheerplan hebben effect op de Nederlandse boomkorvloot. De intentie van de EU is om de beheerplannen van single naar mixed fisheries aan te passen.

Doelstellingen project

Doel van het project is de effecten van uitbreiding van het huidige beheerplan, met focus op platvis bestanden die nu nog niet in het beheerplan opgenomen zijn. 

Aanpak en tijdspad

Het project zal in eerste instantie een overzicht geven van de populatiedynamiek van de verschillende platvissoorten. Hiervoor moeten de survey gegevens, de aanlandingen, en de discards gegevens bijeen gebracht en geanalyseerd worden. Dit kan in samenwerking met het “categorie 11 soorten” onderzoek.
Als er meer bekend is over de populatiedynamiek, dan kan er een “Management Strategy Evaluation” opgezet worden. Deze zal onder andere de effecten van de beheersmaatregelen in het lange termijn platvisplan op de visbestanden en de visserij evalueren in een model. Dit model zal een uitbreiding zijn van een bestaand model, zoals al eerder gebruikt is voor de evaluatie van het lange termijn beheerplan voor schol en tong.
Specifieke aandacht zal er zijn voor de interactie tussen het TAC en effort beheer, en de biologische referentie punten zoals die nu gebruikt zijn als beheer doelen in het lange termijn beheerplan.
Uiteindelijk moet dit leiden tot een evaluatie van het effect van verschillende beheersvormen waarin de nadruk ligt op het optimaal bevissen van de Noordzeeplatvisbestanden, daarbij kan het zo zijn dat een optimale bevissing voor de platvisbestanden gezamenlijk leidt tot over- en onder bevissing ten opzichte van de “maximum sustainable yield” (MSY) van de soorten individueel. Zolang als daarbij de aanwas van jonge vis niet in gevaar komt is zo een strategie een reële optie voor beheer. Als alternatief kan er gekozen worden om beheer te kiezen waarbij de bevissing van geen van de soorten boven de MSY uitkomt. Daarbij zullen ook de meeste soorten bevist op een niveau beneden MSY. Door opties te evalueren kunnen de kosten en risico’s van verschillende beheersvormen van een multi-species beheerplan in kaart gebracht worden.      

Het onderzoek zal gefaseerd uitgevoerd worden. De verzameling van de gegevens en de analyse in het evaluatiemodel zullen eerst uitgevoerd worden. Vervolgens zal de referentie punten analyse gedaan worden.

Resultaten

De resultaten zullen beschreven worden in een beknopt rapport. Dit rapport zal als blauwdruk dienen voor een manuscript dat ingestuurd kan worden voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.

Zowel het rapport als het manuscript dat voor publicatie aangeboden wordt kan dienen in de discussie over de geplande veranderingen in de beheerplannen van single naar mixed fisheries.