Project

Herziening Regeling Brede weersverzekering

De maatregelen van de Health Check van 2008 in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) bieden lidstaten de mogelijkheid om risicomanagementinstrumenten financieel te ondersteunen (Artikel 68, Verordening 73/2009).

In de GLB-hervorming van 2013 (geldend voor de periode 2014-2020) is een meer omvattende aanpak inzake risicobeheer ingevoerd. In Artikel 37 (Verordening 1305/2013) zijn premiesubsidies toegestaan met GLB-middelen voor oogst-, dieren- en plantenverzekering tegen economische verliezen voor landbouwers als gevolg van ongunstige weersomstandigheden, dier- of plantenziekten, plaagorganismen, of milieu-incidenten. Nederland heeft in 2010 de Regeling Brede weersverzekering vastgesteld (ondersteund eerst met premiesubsidie via Verordening 73/2009 en later via Verordening 1305/2013). De verzekering dekt het financieel verlies van een teler voor zover dat (Staatscourant, 2015): Meer is dan 30% van de gemiddelde jaarproductie in de laatste drie jaar (of van de gemiddelde productie van drie van de laatste vijf jaar waarbij de hoogste en laagste productie van deze vijf jaar niet wordt meegerekend); Het gevolg is van een lagere opbrengst in kwantiteit of kwaliteit; Optreedt op een aaneengesloten stuk grond waarop één enkel gewas wordt geteeld; Redelijkerwijs is toe te rekenen aan ongunstige weersomstandigheden. De verplichte schadedrempel van 30%, waarboven schade mag worden vergoed, is in lijn met de gedachtegoed dat het een calamiteitendekking betreft (tegemoetkoming schadelast in plaats van schadeloosstelling, hetgeen een lagere gesubsidieerde premie tot gevolg heeft). Overigens is de gehanteerde hoogte van het eigen risico een keuze van de verzekeraars. De verplichting hiertoe geeft het subsidiekader Brede weersverzekering niet. Door de premie te subsidiëren is de Brede weersverzekering toegankelijk geworden voor alle open teelten en zijn alle belangrijke weersrisicos afgedekt. Sinds openstelling in 2010 is het aantal verzekerden toegenomen tot circa 1.700

De Europese Raad van landbouwministers heeft eind december 2017 ingestemd met de landbouwonderdelen van de Omnibusverordening. Deze verordening is van toepassing vanaf 2018. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat risicobeheersmaatregelen aantrekkelijker worden dankzij een verlaging van schadedrempels en een verhoging van de maximaal toegestane steun. Concrete invulling voor Nederland betekent dat de schadedrempel van de Brede weersverzekering van 30% naar 20% verlaagd kan (of moet) worden. Het toegestane subsidiepercentage van de premie kan worden verhoogd van 65% naar 70%. Het Ministerie van LNV wil de Regeling Brede weersverzekering vanaf 2019 herzien passend binnen de nieuwe, gewijzigde bovengenoemde EU-kaders (Omnibusverordening). Het doel van het onderzoek is het bepalen van de subsidieomvang bij de herziening Regeling Brede weersverzekering.

Publicaties