Project

Het Nieuwe Telen Gerbera met aandacht voor Efficiëntie, Economie en Energie

Het project Het Nieuwe Telen Gerbera heeft de doelstellingen van 50% energiebesparing bij gelijkblijvende productie vrijwel kunnen realiseren. Tot nu toe is economische rendabiliteit nog niet meegenomen bij de proeven. Dit project combineert ambitieuze productiedoelstelling voor de gerbera met een realistische energiedoelstelling.

Doelstelling

Het project Het Nieuwe Telen Gerbera (in 2009 gestart onder de naam Energie onder knie; de richting voor gerbera bepalen) heeft de doelstellingen van 50% energiebesparing bij gelijkblijvende productie vrijwel kunnen realiseren in het eerste jaar.

Daarbij was de kanttekening dat de productie in de wintermaanden, met hogere prijzen, te laag was. De productie werd vooral in het voorjaar gerealiseerd, wat economisch minder aantrekkelijk is.

In het tweede jaar is door intensiever belichten het productieniveau verhoogd bij een vergelijkbaar energieverbruik. Toen is in plaats van kasluchtcirculatie, verticale ventilatie met nivolators toegepast, in combinatie met het inblazen van buitenlucht.

Tot nu toe is bij Het Nieuwe Telen Gerbera de economische rentabiliteit geen onderzoeksitem geweest, het project ging meer over teelttechnische grenzen. Willen de Gerbera-telers overstappen naar Het Nieuwe Telen, dan is economische haalbaarheid wel een belangrijke factor. Daarom wordt de proef nog een derde jaar voortgezet, met een ambitieuze productiedoelstelling en een realistische energiedoelstelling.

Doelen van dit project zijn:

  1. Goede afstemming van de warmtevraag en elektriciteitvraag zodat warmtekrachtkoppeling (WKK) optimaal kan worden ingezet voor de energievoorziening in de winter.
  2. Stijging van de productie van gemiddeld 9.5 naar 11.5  bloemen per week in de periode week 40 t/m week 10, met vochtbeheersing van Het Nieuwe Telen.
  3. Energiedoelstelling halen van 35 m3/m2 aan aardgasequivalenten voor licht en warmte. (Ter vergelijking in de praktijk is dit 52 m3/m2 en bij HNT is het 28 m3/m2). Door verkorting van de daglengte van de belichting in de winter wordt de CO2  dosering verlaagd.
  4. De haalbaarheid van een economisch verantwoord systeem van Het Nieuwe Telen Gerbera bevorderen door discussie met toeleveranciers van systemen.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Teeltproef van 15 maanden met Gerberateelt op 1000 m2.
  • Arena sessies – workshops – met leveranciers van systemen en gerberatelers.

Resultaten

Doelstelling 1: Bij de bepaling van de warmtekrachtkoppeling was een uitgangspunt dat er geen warmte vernietigd mag worden. Als dit wel zo mogen wordt er minder elektriciteit ingekocht. Het aandeel verkochte elektriciteit blijft vrijwel gelijk. Extra wamte gebruik is afhankelij van de hoogste van de gas- en elektriciteitsprijs. Onnodig warmtegebruik zal nihil blijven als de verhouding ongunstig is voor econoisch verantwoord stroom produceren. Het is niet mogelijk om op jaarbasis constant een goede verhouding tussen warmtevraag en elektriciteitsvraag te realiseren.

Doelstelling 2: Het is mogelijk om in Het Nieuwe Telen met de juiste strategie van substraattemperatuur, belichting en daglengte een hoger productie-aantal in de winter te realiseren. Deze productiegroei ging wel ten koste van de bloemkwaliteit (lager bloemgewicht).

Doelstelling 3: De energiedoelstelling is gerealiseerd en zelfs iets lager uitgekomen.

Doelstelling 4: Deze laatste doelstelling is gerealiseerd in bijeenkomsten samen met LTO Groeiservice, de telers uit de IPC-groep en INNOAGRO.

Publicaties