Project

Het Nieuwe Veehouden en MIJN Duurzaamheid

Het Actieprogramma Het Nieuwe Veehouden (HNV) is een programma waarmee we actief invulling kunnen geven aan het initiëren en realiseren van aansprekende voorloperbedrijven van duurzame veehouderij. Voorbeeldbedrijven die volgers verleiden om ook de route te volgen naar volhoudbare en zorgvuldige veehouderij ketens.

Doelstellingen project

 • het door ontwikkelen van resultaten en bouwstenen uit HNV en MIJND,
 • communicatie naar een grote groep ondernemers,
 • groepsgewijs begeleiden van een aanzienlijk aantal melkveehouders in het ontwikkelen van hun eigen integraal duurzame bedrijfsontwikkelplan,
 • het begeleiden van de realisatie van enkele van deze plannen Of eerdere plannen die al bijna gerealiseerd zijn en al gevolgd kunnen worden,
 • het leren van de realisatietrajecten van enkele ondernemers en deze leerervaringen communiceren.

Aanpak en tijdspad

 • Inzichtelijk maken en ontsluiten van tools/oplossingen/bouwstenen en werkformules
  Verzamelen resultaten van leer- en realisatietrajecten. Ontsluiten voor gebruik door derden via website, vakbladen, inleidingen en instructies. Actieve verspreiding naar LTO en zuivelorganisaties zodat zij de HNV-resultaten en MIJN D-resultaten actief kunnen gebruiken tijdens activiteiten en hun communicatie. Samenwerking tijdens deze activiteiten is vanzelfsprekend ook mogelijk net als maatwerk per doelgroep (bijvoorbeeld melkveehouders, bestuurders, adviseurs, vooroplopers, jongeren).
 • Actief informeren van grote groep melkveehouders (olievlek), groepsgewijs begeleiden bij opstellen van eigen duurzaamheidsplannen, begeleiden en monitoren van de realisatie van enkele plannen en beschrijven van de lessen uit realisatietrajecten
  • Voortbouwend op de brede communicatie worden 20 toekomstcafés georganiseerd waarin ruim 1000 melkveehouders actief kennis maken en beperkt aan de slag gaan met de bouwstenen. Zo veel mogelijk worden deze bijeenkomsten afgestemd met zuivelondernemingen en LTO om elkaars activiteiten op dit terrein te versterken. Uitvoering o.a. met de MelkveeAcademie 2.0
  • Begeleiden van 100 melkveehouders bij het opstellen van hun eigen duurzame bedrijfsplannen. Dit gebeurt met een groepsgewijze aanpak in netwerken van ondernemers (zoals ontwikkeld door HNV) waarbij gebruik gemaakt wordt van de succesvolle methodieken uit MIJN D waarmee de intrinsieke motivatie van de ondernemers leidend is bij de invulling van deze individuele plannen. De meeste van deze deelnemers zullen uit de eerste activiteit (toekomstcafés) instromen. Daarnaast is er ruimte voor enkele ondernemers die al actief nadenken over hun duurzame bedrijfsontwikkelplan.
  • Begeleiden en monitoren van de realisatie van de plannen van 20 melkveehouders waarbij obstakels en versnellers speciaal aandacht krijgen.
  • Beschrijven van de lessen en ervaringen uit realisatietrajecten en hierover communiceren, ook weer in samenwerking met de eerder genoemde organisaties.

Deze activiteiten vinden in 2013 plaats. De resultaten van deze activiteiten kunnen een nadrukkelijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsprogramma’s van de zuivelondernemingen. Tijdens de uitvoering wordt in overleg met deze partijen stelselmatig afgestemd hoe deze versterking gerealiseerd kan worden.

Resultaten

Boegbeelden voor gerealiseerde duurzaamheidsstappen, openbare en toegankelijke oplossingenmatrixen voor verduurzaming melkvee sector. Deze kunnen gebruikt en aangevuld worden door zuivelondernemingen, LTO, adviesorganisaties of belanghebbende andere partijen. Het doel daarvan is dat het eigenaarschap bij hen komt te liggen zodat zij deze werkwijzen, tools en netwerken willen blijven ontwikkelen en aanscherpen.