Project

Het nieuwe belichten onder diffuus glas

In het transitiepad Licht van het programma Kas als Energiebron is in de afgelopen twee groeiseizoenen de toepassing van een hybride-belichtingsysteem (SON-T bovenlicht en LED-tussenlicht) onderzocht in combinatie met elementen van Het Nieuwe Telen. Dit om energiebesparing te realiseren. De uitdaging voor een optimaal rendement is het combineren van de ontwikkelingen uit eerdere onderzoekslijnen in een concept dat energiebesparing en productiesturing combineert. Dit concept moet bovendien nauw aansluiten bij de praktijk.

Doelstelling

In dit project zijn daarom gecombineerd: telen volgens Het Nieuwe Telen, diffuus licht door diffuus glas, een vroege plantdatum en telen met minder CO2. Dit alles binnen de randvoorwaarde voor energiebesparing van 40%, ten opzichte van een bedrijf dat een normale verwarmings- en belichtingsstrategie bij de gekozen plantdatum zou realiseren. Een tweede randvoorwaarde is dat bij de belichting wordt voldaan aan de lichtemissie regels zoals die gelden en gaan gelden. 

Beoogde doelstellingen van dit project zijn:

  • in een proof of principle aantonen dat een teeltconcept met een diffuus glasdek en diffuus licht een realistische aanpak is om energiezuinig tomaten te telen in de winter
  • aangeven wat de verschillende onderdelen bijdragen aan het totale teeltconcept
  • het beter toepassen van plantfysiologische processen die ten grondslag liggen aan het totale productieproces
  • het benutten van zonlicht en lamplicht, waarbij de efficiëntie van lichtbenutting zodanig is geregeld dat het gewas er optimaal van profiteert
  • het realiseren van een kwalitatief en kwantitatief goed gewas, geteeld onder hybride belichting in combinatie met diffuus licht
  • een CO2-verbruik realiseren van maximaal 30 kg/m2.jaar
  • het energieverbruik ten opzichte van een gangbaar belichte tomatenteelt verlagen met 40%

Werkwijze

De Wageningen UR-onderzoekers streven naar een combinatie die optimaal is voor toepassing in de praktijk volgens de nieuwste inzichten. De totaalaanpak van dit onderzoek komt voort uit ervaringen en ideeën afkomstig van voorgaande projecten met Het Nieuwe Telen, diffuus licht en LED-belichting bij tomaat.

Het ras Komeett is op 31 augustus 2012 geplant in één kas van 1000 m2 bij het GreenQ Improvement Centre en in 4 kassen van 144 m2 bij Wageningen UR in Bleiswijk. Gedurende de teelten wordt de groei, ontwikkeling en productie nauwkeurig bijgehouden middels gewasregistratie en destructieve oogsten. Sturing van de plantbalans wordt bepaald door de teelt technische begeleidingscommissie. Aspecten die worden onderzocht zijn onder meer energiebesparing, diffuus licht, de juiste belichtingsstrategie, CO2-verbruik en vergelijkende teelten.

De teelten eindigen medio augustus 2013. In het eindrapport worden de resultaten en analyses vermeld van alle metingen, waaronder lichtintensiteit en lichtverdeling in het gewas, temperatuurverdeling in het gewas, waterverbruik, (micro)klimaat, gewasmorfologie, groei en productie.

Resultaten

Belangrijkste resultaat is een teeltconcept waarin alle kennis vanuit dit experiment is gebundeld. Telers moeten deze kennis in de huidige teeltsystemen kunnen implementeren. Zo kunnen zij op korte termijn verder op hun weg naar energiezuinig telen.

De voortgang van het experiment en de resultaten worden gepresenteerd aan de telers en gepubliceerd in een rapport, in artikelen in vakbladen, op weblogs en bijvoorbeeld als videoboodschap. Algemene bezoekers van GreenQ Improvement Centre en Wageningen UR worden gewezen op de experimenten.