Project

Hoe gaan gemeenten om met decentralisatie natuurbeleid?

In de Natuurverkenning (NVK)  2016 zal een aantal onderwerpen worden behandeld die relevant zijn voor het Nederlandse natuurbeleid. Het deelproject NVK synthese zorgt dat de informatie uit de andere deelprojecten op samenhangende wijze in de NVK 2016 terecht komt.

Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) heeft behoefte aan kennis voor de volgende Natuurverkenning (NVK), bijvoorbeeld over de gevolgen van de decentralisatie van natuurbeleid.
Door decentralisatie van het natuurbeleid (en ruimtelijk beleid) komen gemeenten voor nieuwe vraagstukken te staan. De kaders van de rijksoverheid veranderen en het merendeel van de verantwoordelijkheid voor natuur- landschaps- en ruimtelijk beleid ligt nu op provinciaal niveau.
De nieuwe omgevingswet en het omgevingsrecht bepalen de context voor gemeenten, zo worden bestemmingsplannen vervangen door de nieuwe omgevingsverordeningen. Daarnaast krijgen gemeenten gewild of ongewild een rol in relatie tot zelforganisatie van burgers en bedrijven.
Gemeenten zijn de overheid die het dichtst bij de samenleving staan. Zij zijn dan ook een cruciale speler bij de transitie van een overheid als stuur- en regelcentrum naar een overheid als facilitator van actoren in de samenleving. Onder de huidige condities kunnen gemeenten die rol nog niet ten volle vervullen, daarom stagneren veel initiatieven onnodig.
Doel van dit project is inzicht krijgen in de manier waarop gemeenten omgaan met veranderingen als gevolg van decentralisatie van het natuurbeleid (en ruimtelijk beleid) en zelforganisatie bij burgers en bedrijven. Daarmee kunnen succes- en faalfactoren van deze decentralisatie opgespoord worden.

Aanpak en tijdspad

De activiteiten worden nader bepaald door het Verkenningenteam.

Resultaat (beoogd)

Resultaten zijn:

  • Inzicht in de manier waarop gemeenten omgaan met veranderingen als gevolg van decentralisatie van het natuurbeleid (en ruimtelijk beleid) en zelforganisatie bij burgers en bedrijven
  • Succes- en faalfactoren van deze decentralisatie

Deze informatie kan worden verwerkt in beleidsvarianten voor de NVK.