Project

Hoe zien de structuur en de financiering van het beheer van natuurparken eruit

De Nederlandse overheid streeft naar een effectief beheer van de natuur in Caribisch Nederland nu en in de toekomst ter ondersteuning van een duurzame economie die voor een groot deel gebaseerd is op de natuur. Om dit te bewerkstelligen is inzicht nodig in de structuur en de financiering van natuurparken in Caribisch Nederland.

Voor Caribisch Nederland betekende de verandering van de status van de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius in 2010 ook een verandering in wetgeving en financiering door de Nederlandse overheid.

Het Rijk is eindverantwoordelijk voor de bescherming van bijzondere gebieden en soorten, die genoemd worden in de internationale verdragen en conventies waarbij het Koninkrijk der Nederlanden partij is. De eisen van de verdragen zijn vastgelegd in de Wet grondslagen natuurbeheer en -bescherming BES.

Het beheer van natuurparken in Caribisch Nederland is anders georganiseerd dan in Nederland. Voor het beheer van de natuur heeft het Openbaar lichaam van de eilanden beheerorganisaties opgezet: Stichting Nationale parken Bonaire (STINAPA), Sint Eustatius National Parks (STENAPA) en Saba Conservation Foundation (SCF). Het mandaat van deze organisaties is vastgelegd in eilandelijke regelgeving en beheersovereenkomsten. Deze beheerorganisaties zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van beheerplannen en zijn ook handhavingsbevoegd.

De beheersorganisaties op de eilanden van Caribisch Nederland lijken te kampen met capaciteitsproblemen. Er zijn niet genoeg middelen om het beheer logistiek en organisatorisch goed uit te voeren. De parken hebben vaak wel een systeem van heffingen door middel van toegangskaarten en vergunningen (bv. duikpenningen), maar deze zijn vaak niet toereikend. Dit heeft gevolgen voor het functioneren en de financiele mogelijkheden van de beheersorganisaties. Een van de strategische doelen zoals gesteld in het Natuurbeleidplan Caribisch Nederland is: De financiƫle instrumenten die beschikbaar zijn voor de financiering van natuurbehoud in Caribisch Nederland evalueren en aanbevelingen doen gericht op het garanderen van een duurzame financiƫle toekomst.

Deliverables

Presentatie met een overzicht van de stand van zaken betreffende financiering van natuurbehoud in Caribisch Nederland

Eindrapportage met:

Overzicht van de stand van zaken betreffende huidige structuur en financiering van natuurbehoud in Caribisch Nederland

Publicaties