Project

Hoogwaardige toepassing voor reststromen

Reststromen in de agrofoodsector worden nu vaak gebruikt voor diervoeder of biovergisting. Hoogwaardiger toepassingen zijn er nog nauwelijks. Landbouwkundig Economisch Instituut Wageningen UR probeert aanbieders van reststromen te koppelen aan afnemers, waarbij nieuwe hoogwaardige, liefst meerdere, toepassingen worden ingezet.

Doelstelling

Het project beoogt een groep bedrijven bij elkaar te zoeken die reststromen hebben en daar meerwaarde mee willen creëren. Bijvoorbeeld het winnen van eiwitten bij de aardappelzetmeelproductie. De kern wordt gevormd door bedrijven uit de agrofoodsector.

Plan van aanpak

  • Werven: voor de oprichting van bedrijfskringen worden toonaangevende spelers met reststromen in diverse regio’s in Nederland benaderd. Per regio wordt een groep bedrijven gevormd
  • Toespitsen: voor twee regio’s worden met de potentiële deelnemers voor de bedrijfskring mogelijkheden voor verwaarding van reststromen door samenwerking verder toegespitst; de wensen van deze bedrijven zijn daarbij richtinggevend
  • Uitwerken plan per bedrijfskring: In deze fase werken deelnemers hun plannen verder zakelijk uit.
  • Besluiten: deelnemers aan de bedrijfskring stellen het gezamenlijke eindplan voor slimme verwaarding van hun restromen vast en committeren zich aan de realisatie
  • Uitrollen: deze fase behelst de daadwerkelijke realisatie van het plan
  • Evalueren en communiceren: na een jaar wordt de stand van zaken geëvalueerd
  • Herhalen: opzetten van nieuwe bedrijfskringen elders valt buiten dit project

Resultaten 2012

In 2012 is veel tijd besteed aan het enthousiasmeren en werven van bedrijven om een of meer bedrijfskringen te kunnen starten. Voor valorisatiepark Westland zijn gesprekken gevoerd. Daarnaast is een haven als ontwikkelingsgebied voor bedrijfskringen benaderd (Amsterdam). In Amsterdam zijn contacten gelegd met bedrijven, het Haven Amsterdam (havenbedrijf), de gemeente Amsterdam en Amsterdamse Innovatie Monitor. Ook zijn  grotere aanvragen ingediend voor een PPS Agrofood en FPRO waar de bedrijfskringen als onderdeel zijn ingebracht.

Voor de bedrijfskring het Amsterdamse Havengebied is een flyer Haal waarde uit uw reststromen gemaakt.

Beoogde eindresultaten

Bedrijven die reststromen hebben en bedrijven die een nuttige toepassing voor deze reststromen hebben, worden bij elkaar gebracht in dit project. Samen komen tot duurzame en hoogwaardige verwerking van reststromen.