Project

Hydromorfologie t.b.v. opstellen meander voorspeller

Als uitvloeisel van de implementatie van de (inter)nationale beleidsintenties op gebied van water en natuur - EHS, NWP, N-2000, KRW – zijn diverse actoren de laatste jaren in de praktijk actief met het realiseren van (her)inrichting van beken. Naast de waterbeheerders, provincies, kennisinstellingen, Directie Agrokennis (Jan Huinink) en adviesbureaus, terreinbeheerders (TBO) en agrariërs (LTO) zijn dat ook medewerkers van DLG. Deze actoren baseren zich bij het ontwerp op diverse kennisbronnen uit de wereld van wetenschap en toepassingspraktijk. Sommige actoren hebben zich voor kennisuitwisseling verenigd in de zogenaamde ‘CoP hermeanderen beken’ die sinds 2007 opereert. DLG speelt in de CoP een centrale rol in de coördinatie van kennisuitwisseling en –ontwikkeling.

Doelstelling

Bij WUR-Alterra zijn er onderzoekers die over ruime ervaring, kennis en instrumenten op het gebied van de hydromorfologie/morfodynamiek en evenwichtsdimensies van beken en kleine rivieren beschikken. Zij zijn bereid om in een interactief proces van samenwerking met de praktijkmensen een meandervoorspeller en vuistregels voor geulontwerp met een bescheiden inspanning te ontwikkelen.

Werkwijze

Cruciale data zijn verzameld in een workshop met de beoogde gebruikers van de kennis. In deze workshop zijn gegevens van concrete beekherinrichtingsprojecten ingebracht door de gebruikers en gezamenlijk geevalueerd. Verdere analyse van de gegevens heeft geleid tot instrumenten voor planning en ontwerp.
  • oktober 2012: voorbereiding en organisatie workshop
  • 15 november 2012: workshop met gebruikers, datavergaring en eerste analyse
  • 2e helft november 2012: verdere analyse gegevens
  • december 2012: vaststellen instrumenten en vuistregels; schrijven conceptartikel voor vakblad

Resultaten

Bijdrage aan een kostenefficiente uitvoering van beekherinrichtingsprojecten en een betere doelrealisatie met betrekking tot de KRW, Natura2000 en de EHS, doordat het gedrag van de beek naar herinrichting beter bekend is.

Publicaties