Project

IKN status A plus

De doelstelling van het project is de verdere ontwikkeling en kwaliteitsborging van het IKN-instrumentarium om de afweging van de kosten en baten van realisatie van het natuur- en biodiversiteitsbeleid in toekomstige situaties te ondersteunen op nationale en provinciale schaal.

Het PBL wil met strategische beleidsanalyses op het gebied van natuur, milieu en ruimte een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging. Om dit te kunnen is een wetenschappelijk robuust en praktisch werkbaar instrumentarium nodig van modellen, graadmeters en data. Het instrumentarium moet geschikt zijn voor zowel snelle beantwoording van ad hoc vragen als voor meer uitgebreide verkenningen. Het instrumentarium moet aansluiten bij de vragen uit de Balans van de Leefomgeving  en de Natuurverkenningen. De nadruk voor toepassingen ligt daarbij op de kernset van modellen waar IKN (Instrumentarium Kosten Natuurbeleid) een onderdeel van uitmaakt. Voor elk kernmodel geldt dat ze van voldoende wetenschappelijke kwaliteit zijn, beleidsrelevant en de resultaten legitiem moeten zijn. 

Na de status A toekenning van het instrumentarium in 2012 zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die aanpassingen aan het model vereisten. Zo is in 2014 de nieuwe SNL typologie en kostenberekeningen en aanpassingen in het kader van de PAS opgenomen. 

In 2015 is een strategisch plan opgesteld voor het IKN waarin veranderingen worden voorgesteld om het model eenvoudiger en robuuster te maken waardoor beter ingespeeld kan worden op toekomstige wensen vanuit PBL. De ingrijpende aanpassingen dienen er ook toe om het instrumentarium voor te bereiden op een status A+ kwalificatie, dat door PBL gewenst is. In het strategisch plan zijn teven de gebruikerswensen (vanuit zowel PBL als LEI) in kaart is gebracht voor het gebruik van het IKN op de lange termijn.

Publicaties