AF-EU-17031 IWMPRAISE

Project

IWMPRAISE

Om duurzame en robuuste teeltsystemen te kunnen ontwikkelen is geïntegreerde onkruidbestrijding (IWM) noodzakelijk. Een nieuw Horizon 2020 project ondersteunt de ontwikkeling van geïntegreerde onkruidbestrijding en zijn toepassing in Europa.

Onderzoekers van Wageningen University en Research werken in een Europees project waarin de ontwikkeling van duurzame robuuste onkruidbestrijding in Europa ondersteunt wordt.

Plantaardige productiesystemen in Europa staan voor een aantal uitdagingen op het gebied van milieu- en residu effecten van pesticiden, resistentie ontwikkelingen, en de behoefte aan minder grondbewerkingen om zo klimaatverandering tegen te gaan en bodemkwaliteit ook voor de toekomst te behouden. Onkruidbestrijding vormt daarin een cruciaal knelpunt in de ontwikkeling van duurzame plant productiesystemen in Europa.

IWMPRAISE richt zich op de ontwikkeling van robuuste productiesystemen door de ontwikkeling en toetsing van vier contrasterende teeltmanagement systemen die gericht zijn op een verminderde afhankelijkheid van chemische onkruidbestrijding in de gehele rotatie.

Diversiteit in ruimte en tijd van de teeltmanagementsystemen en de complexe interactie tussen bodembewerking, onkruidbestrijding en bodemkwaliteit vormen de basis voor de beoogde onafhankelijkheid van herbiciden. Het project start met een analyse en kwantificering van de sociale, economische en technische belemmeringen voor de onafhankelijkheid van chemische bestrijding. Door de ontwikkeling van een gevalideerde IWM tool box in samenwerking met internationale partners wordt gewerkt aan de opheffing van deze belemmeringen. De ontwikkelde kennis, strategieën en technieken dragen bij aan een verminderde inzet van herbiciden in voornoemde rotaties en dragen daarmee bij aan een hogere robuustheid en verminderde inzet van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. De prestaties van de nieuwe teeltmanagementsystemen op het gebied van opbrengst, kosten, milieu, en resource use efficiency worden getoetst. 

Beoogde output en impact

Binnen het project consortium werken 40 partners uit acht Europese landen samen, waaronder 12 vooraanstaande universiteiten en onderzoeksinstituten op het gebied van onkruidbeheersing, en 28 partners uit het bedrijfsleven en de sector zelf.

Focus op 4 scenario’s

Het project zal onkruidbeheersingssystemen opleveren voor vier verschillende management scenario’s. Deze scenario’s vertegenwoordigen de diverse teeltsystemen in Europa:

  • Eenjarige gezaaide gewassen –smalle rij
  • Eenjarige gezaaide gewassen – brede rij
  • Meerjarige gewassen – (grassen)
  • Meerjarige houtachtige gewassen

Wageningen Research werkt binnen dit programma aan oplossingen voor onkruidproblemen in de granen (duistresistentie), maïsteelt (oa de relatie tussen onkruidbestrijding en de wens tot niet kerende grondbewerking), en vision technologie voor onkruidherkenning op soortsniveau om zo precisiebestrijding mogelijk te maken. Op nationaal niveau wordt dit project ondersteunt door het ministerie van Economische Zaken via een bijdrage vanuit de Topsector Agri & Food. De resultaten van het project zullen door online berichten, open veld dagen en apps voor de telers en adviseurs beschikbaar komen.

Het project heeft een looptijd van 5 jaar en een budget toegekend gekregen van 6.6 M Euro.