Project

Impact Studie Landgebruik

Na 2013 wordt het huidige GLB herzien. Op basis van de huidige conceptvoorstellen ziet het er naar uit de definitie voor landbouwgrond wordt aangepast. is in dit project onderzocht wat de gevolgen zijn van deze nieuwe definitie voor het areaal landbouwgrond in Nederland.

Doelstelling

De primaire doelstelling van dit onderzoek is antwoord geven op de volgende deelvragen:

  1. Wat wordt gezien als landbouwgrond?
  2. Is het volledige areaal landbouwgrond in beeld? Hoeveel is in beeld en hoeveel potentieel landbouwgrond is buiten beeld?
  3. Is het mogelijk om de huidige referentiedata (AAN-laag) en het niet-vastgelegde areaal aan de hand van andere bronnen (TOP10NL, IMNAB, etc.) verder te verfijnen voor wat betreft de onderdelen: fysiek voorkomen, functie (zoals natuur) en (mogelijke) landbouwactiviteit? Hierbij zal in het bijzonder aandacht geschonken worden aan de definitie voor blijvend grasland en de bijbehorende subdefinitie.
  4. Wat is de kwaliteit/nauwkeurigheid van deze verdere verfijning?
  5. Kan deze analyse kwantitatief worden gepresenteerd?
  6. Zijn er verschillen tussen gebieden (bijvoorbeeld op provincieniveau), en wat is de globale ligging van deze gronden?

Werkwijze

Kwalitatieve analyse van in Nederland beschikbare ruimtelijke datasets. De basis voor de kwantitatieve analyses in dit onderzoek zijn de data afkomstig van het Geïntegreerd Beheers en Controle Systeem (GBCS) aangevuld met een aantal aanvullende databronnen die afkomstig zijn van andere overheidsinstellingen. De GBCS-data worden gebruikt om in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de agrarische sector te ondersteunen bij het indienen van een grondgebonden steunaanvraag en om de ingediende steunaanvragen te controleren. Een belangrijk onderdeel van het GBCS is het zogenaamde perceelsregister. Jaarlijks wordt dit register vernieuwd en aangevuld door zowel de landbouwer als de beheerder van het perceelsregister. De GBCS-data is daarmee de belangrijkste indicator van landbouwgrond in Nederland. Aangezien een valse of onjuiste opgave (grootte en landgebruik) leidt tot sancties mag een hoge kwaliteit verondersteld worden. Deze dataset wordt om die reden als beginpunt in de kwantitatieve analyse gekozen.

Andere beschikbare datasets (zie onderstaand kader) worden geconfronteerd met de beschikbare gegevens uit het GBCS. Om de GBCS data kwantitatief te kunnen vergelijken met andere (ruimtelijke) databronnen is een GIS-database opgezet. Naast administratieve grenzen, topografische data, en grondsoort bevat de GIS-database informatie over het landgebruik in Nederland.

Resultaten

Na 2013 wordt het GLB herzien. Op basis van de huidige concept voorstellen verandert de definitie landbouwgrond. Dit onderzoek geef meer inzicht de gevolgen van deze nieuwe definitie op het huidige areaal landbouwgrond in Nederland.