Project

Impact van kennis en interventies

Beoogd doel is meer inzicht te krijgen in de belangrijkste dilemma's van kleine producenten in ontwikkelingslanden. Het verwerken en vermarkten van landbouwproducten staat hierbij centraal.

Het project wil ook de succesfactoren hiervoor in kaart brengen. Daarnaast is een methode gewenst om betrouwbare informatie te verkrijgen over de impact van interventies in keten- en marktontwikkeling op de organisatiecapaciteiten en serviceverlening van de boerenorganisaties richting hun leden.

De opgave is te zorgen voor de overgang naar een duurzame landbouw, zodat er nu en in de toekomst wereldwijd voldoende, gezond en veilig voedsel is. Deze transitie zal zich niet slechts op nieuwe vormen van landbouwproductie richten. Ook efficiëntere en robuustere samenwerkingsvormen tussen huidige ketenpartijen zijn gewenst. Belangrijke vraag daarbij is: Welke samenwerkingsmodellen kunnen de logisitieke, financiële en beleidsuitdagingen in landbouwketens aan, zodat ze een inclusieve landbouwontwikkeling gericht op armoedebestrijding mogelijk maken?

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie investeert veel in pilotprojecten over ketensamenwerking en innovatieve strategieën. Het project kan meerwaarde genereren door de Nederlandse kennis rond coöperatieve ontwikkeling en het genereren van effectieve managementoplossingen in de landbouw te combineren met kennis over de samenwerking tussen kleine producenten in ontwikkelingslanden.

Aanpak en tijdspad

Dit vierjarig onderzoek is in 2010 opgestart en loopt tot eind 2013. In 2010 is de zogeheten impact-evaluatiemethodologie uitgewerkt. Dit is een methode... Data-verzameling via veldwerk zal intensief zijn in 2011 (baseline) en in 2013 (impactmeting). Het onderzoek is vooral gericht op academische discussie in journals. Daarnaast worden in 2011 vijf illustratieve case studies opgesteld om te gebruiken als cursusmateriaal in kadertrainingen.

Resultaten

In 2012 is onderzoek gdaan naar de vraag welke stimuleringsmaatregelen kunen bijdragen aan het verbinden van kleinschalige boerenbedrijven aan stedelijke en exportmarkten. Innovatieve instrumenten zijn bekeken:

  • innovatie subsidoefondsen voor investeringen in collectieve vermarkting
  • certificeringsprogramma's gericht op duurzame productie
  • versterkte lobbycapaciteit van nationale boerenorganisaties

Verschillende wetenschappelijke publicaties en vakbladartikelen zijn in 2012 verschenen.

Het onderzoek levert onder meer een methode op om de impact van interventies in keten- en marktontwikkeling te bepalen. Ook is meer kennis beschikbaar over de belangrijkste dilemma's van kleine producenten in ontwikkelingslanden als het gaat om het verwerken en vermarkten van hun landbouwproducten. 

Publicaties