Project

Impact van plantenziekten bij risicobeoordeling

Om goede risicoanalyses uit te voeren bij plantenziekten zijn kwantitatieve gegevens nodig, die momenteel nog ontbreken. Het Landbouw Economisch Instituut van Wageningen UR vult deze lacune op en verbetert op die manier de zogeheten Pest Risk Analysis (PRA).

Doelstelling

De druk van uitheemse ziekten en plagen in Nederland en de EU neemt toe door toenemende internationale handel en klimaatverandering. Financiële risico’s nemen hierdoor toe bij de productie van land- en tuinbouwgewassen.
Bij een nieuwe plaag of risico stelt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) eerst een korte risicoanalyse (Quick Scan) op. Zo nodig wordt daarna een uitgebreide risicoanalyse uitgevoerd, de Pest Risk Analysis (PRA).

Voor een goede vergelijking van bestaande ziekten en plagen en het ontwikkelen van een kwantitatieve beoordelingsrichtlijn bij kwalitatieve beoordelingsrichtlijnen is kwantitatieve informatie nodig over de werkelijke impact van huidige ziekten en plagen in de land- en tuinbouw. Op dit moment is die informatie niet voorhanden.

Berekeningen bij een paar case-organismen kunnen als referentiekader dienen bij toekomstige impact assessments.

Plan van aanpak

Via deskstudie zijn data verzameld per combinatie van gewas-pathogeen. Data uit het LEI-Bedrijven InformatieNet zijn als basis gebruikt, aangevuld met informatie uit andere bedrijven en inschattingen van experts. De kostenposten in de berekening zijn gewasbescherming, arbeid, kosten duurzame middelen en opbrengstverlies als gevolg van aantasting.

Beoogde resultaten

Resultaten bestaan uit berekeningen van de directe schade als gevolg van besmetting van:

  • kasroos met (Californische) trips, Pratylenchus penetrans en Echte meeldauw
  • appel met appelschurft, appelwants en fruitmot
  • coniferen met spint, takluis en Phytophtora
  • consumptieaardappel met Phytophtora, aardappelcysteaaltje en bladluizen
  • tomaat met witte vlieg, Botrytis en Pepinomozaiekvirus
Een intern rapport verschijnt over de resultaten.