Project

Impactberekening van Covid-19 op het Nederlandse landbouwcluster

De coronacrisis heeft forse gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Door de maatregelen die nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen, is er sprake van ernstige marktverstoring in een aantal sectoren. Dit leidt tot dalingen van opbrengsten en inkomens van bedrijven in de verschillende ketens en vermoedelijk ook tot faillissementen.

Het ministerie van LNV heeft een aantal concrete onderzoeksvragen geformuleerd om inzicht te krijgen in de omvang van de schade en in de gevolgen in bredere zin, voor zowel de korte als de langere termijn. De vragen voor de zeer korte termijn zijn belegd in het project Voorstel bepaling effecten corona-crisis (KD-2020-030) onder leiding van Harold van der Meulen. In een tweede project worden de Gevolgen van de corona-crisis voor de agrarische sector op middellange termijn (tot circa 1 oktober) doorgerekend (olv Petra Berkhout). Onderhavig projectplan gaat in op de economische effecten op de wat langere termijn (2 jaar vooruit). De intentie is dat in het onderhavige project wordt voortgebouwd op de bevindingen in het korte termijn project en het middellange project, voor zover de doorlooptijd het toelaat. Het project wordt uitgevoerd door Wageningen Economic Research (WEcR).

Publicaties