Project

Implementatie emissiemanagement-systeem grondgebonden teelten

Bij de grondgebonden glastuinbouw is bij de meeste teelten sprake van een bemestingsoverschot én een beregeningsoverschot.  De combinatie van beregenings- en bemestingsoverschot maakt het risico van uitspoeling van hoge concentraties nutriënten in de glastuinbouw vrij groot.  De bodem is voor veel telers een ‘black box’ . De processen die zich daar afspelen zijn onzichtbaar en de parameters zijn moeilijk meetbaar. De watergift wordt daarom vaak gebaseerd op gevoel en ervaring.  De problematiek leent zich voor een brede aanpak en is in overeenstemming met de afspraken die in het Platform Duurzame Glastuinbouw zijn gemaakt om de KRW doelen te halen. In de nieuwe regelgeving wordt telers duidelijk voor ogen gesteld dat zij zelf verantwoordelijk zijn de water- en mestgift af te stemmen op de behoefte.  De opgave is dan ook de teler handvatten te geven om de watergift beter af te stemmen op de gewasbehoefte.  Zodoende is in het nu nog lopende project ‘glastuinbouw waterproof’ een tool ontwikkeld dat een belangrijk hulpmiddel is bij het nemen van beslissingen bij de strategie van irrigatie- en bemesting.

Doelstelling

Bij grondgebonden glastuinbouw is vaak sprake van een bemestingsoverschot én een beregeningsoverschot. Deze combinatie maakt het risico op uitspoeling van hoge concentraties utriënten vrij groot. De processen die zich afspelen in de bodem zijn onzichtbaar en de parameters zijn moeilijk meetbaar, daarom wordt de watergift vaak gebaseerd op gevoel en ervaring.

Om aan de doelen van de Kader Richtlijn Water (KRW) te voldoen is het van belang dat de telers handvatten krijgen om de waterift beter af te stemmen op de gewasbehoefte. Daarom is in het nu nog lopende project 'glastuinbouw waterproof' een tool ontwikkeld dat een belangrijk hulpmiddel is bij het nemen van beslissingen bij de strategie vn irritagie- en bemesting. In dit project wordt de kennis uit dit project verder uitgebouwd en toegepast in de sector.

Werkwijze

  • Updaten van bedrijven met de nieuwste informatie
  • Monitoring en bedrijfsbezoeken
  • Netwerkbijeenkomsten
  • Themadag water

Resultaten

Het achterliggende doel van dit project is om deconcentraties nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater in concentratiegebieden van grondgebonden glastuinbouw te verminderen zodat de KRW-doelen kunnen worden behaald. Concrete doelen om dit te bereiken zijn:

  • Kennis en ervaring over het gedrag van vochtsensoren en de lysimeter in praktijksituaties met verschillende gewassen en teeltomstandigheden over de seizoenen heen en bij verschillende grondsoorten.
  • Ervaring van telers met het emissiemanagementsysteem gedurende een langere periode.
  • Verbeterde toepasbaarheid van het verdampingsmodel.
  • Toepassing van het emissiemanagementsysteem op negen bedrijven in het beslissingsproces voor fertigatie, met duidelijke reductie van emissie als resultaat.