Project

Indampen dunne fractie door energie uit stallucht

In de varkenshouderij zijn de laatste jaren op een groot aantal varkensbedrijven (naar schatting ca. 30% van de bedrijven) luchtwassers in gebruik genomen om emissies van ammoniak en geur uit stallen te verminderen. Uit onderzoek en uit praktijkervaringen van varkenshouders blijkt dat via luchtwassers grote hoeveelheden water verdampt kunnen worden. Bij vleesvarkens is dit 400 liter water per dierplaats per jaar, wat overeenkomt met 35% van het mestvolume, en bij kraamzeugen 1500 liter per dierplaats per jaar, wat gelijk is aan 25 tot 30% van het mestvolume. Hieruit is bij een groep varkenshouders het idee ontstaan om de luchtwasser in te zetten voor het indikken van dunne mestfracties, b.v. verkregen na mechanische scheiding, na flotatie, na omgekeerde osmose etc., met behoud van de werking van de luchtwasser. Gangbare luchtwassers kunnen hiervoor op verschillende manieren worden ingezet.

Op enkele varkensbedrijven zijn reeds op kleine schaal experimenteren en oriënterende metingen uitgevoerd. De resultaten waren veelbelovend zowel ten aanzien van de werking van de luchtwassers (reductie van geur, ammoniak en fijn stof) als de capaciteit voor reductie van mestvolume. Berekeningen laten zien dat op varkensbedrijven de afzetkosten met bijna €4,- per m3 geproduceerde mest kunnen dalen. Dit toont aan dat het systeem in potentie ook financieel perspectieven biedt. Het concept van inzet van bestaande luchtwassers voor mestvolumereductie dient verder ontwikkeld en geoptimaliseerd te worden.

Als eerste fase in het ontwikkelings- en optimalisatietraject heeft Wageningen UR Livestock Research op drie varkensbedrijven metingen uitgevoerd aan luchtwassers die worden ingezet voor volumereductie van dunne meststromen.

Doelstelling onderzoek

Valideren van het systeem waarbij de onderzoeksgegevens worden verzameld over emissies van ammoniak, geur, broeikasgassen en fijn stof en over de indampcapaciteit zodat varkenshouders de meerwaarde van het systeem in beeld kunnen brengen voor hun eigen situatie en een aanvraag kunnen doen voor de Tac-Rav. Verder worden gegevens verzameld over de emissie van H2S en de aanwezigheid van ziektekiemen in de processtromen en de lucht uit de wassers.

Publicaties