Project

Indicator effectiviteit mestbeleid

Het ministerie geeft in haar begroting het effect van het mestbeleid aan. De huidige prestatie-indicatoren ‘nationaal fosfaat- en nationaal stikstofoverschot’ voldoen niet volledig. Het CDM zal met een voorstel voor een nieuwe indicator komen. Mogelijk aanvullende berekeningen zijn nodig om uitkomst van de indicator(en) te berekenen.

Doelstelling

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) gebruikt in haar begroting twee prestatie-indicatoren om de effecten van het mestbeleid uit te drukken: nationaal fosfaat- en nationaal stikstofoverschot. Deze geven het totaal verlies aan van mineralen uit  meststoffen.

Momenteel worden de indicatoren stikstofoverschot en fosforoverschot landbouwgrond gerapporteerd in de statistieken van het CBS, tabel ‘Mineralen op landbouwgrond (bodembalans). Het ministerie van EL&I heeft in 2012 het CDM om advies gevraagd over een eventuele vervanging van de prestatie-indicatoren voor het mestbeleid in toekomstige EL&I-begrotingen, met daarbij een voorstel voor een of enkele betere prestatie-indicator(en). Doel van dit project is het berekenen van de uitkomst van de benoemde indicator.

Resultaten (beoogd)

De projectgroep levert een notitie aan het ministerie van Economische Zaken.


Plan van Aanpak

  • Doornemen advies CDM
  • Afstemming met ministerie van EZ
  • Uitvoering berekeningen
  • Rapportage uitkomsten in de vorm van een notitie.

Publicaties