Project

Indicatoren BvdL16

De WOT-Natuur en Milieu (WOT N&M) draagt bij aan de rapportage over de stand van zaken in de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen rond het natuurbeleid, die de Natuurbeschermingswet in het kader van de Natuurplanbureaufunctie vereist. Deze rapportage vindt sinds 2010 plaats in Balans van de Leefomgeving uitgegeven door het PBL. De rapportage berust gedeeltelijk op bestaande wetenschappelijke kennis die nog wel in een beleidsrelevante context moet worden geplaatst. Daarnaast wordt er om hiaten in kennis te vullen specifieke gegevens verzameld, verwerkt en geanalyseerd. Voor de evaluatie van het natuurbeleid is het nodig bijbehorende indicatoren uit te werken.


De WOT-Natuur en Milieu (WOT N&M) draagt bij aan de rapportage over de stand van zaken in de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen rond het natuurbeleid, die de Natuurbeschermingswet in het kader van de Natuurplanbureaufunctie vereist. Deze rapportage vindt sinds 2010 plaats in Balans van de Leefomgeving uitgegeven door het PBL. De rapportage berust gedeeltelijk op bestaande wetenschappelijke kennis die nog wel in een beleidsrelevante context moet worden geplaatst. Daarnaast wordt er om hiaten in kennis te vullen specifieke gegevens verzameld, verwerkt en geanalyseerd. Voor de evaluatie van het natuurbeleid is het nodig bijbehorende indicatoren uit te werken.

Het resultaat van dit project heeft de vorm van een digitale webpage van de hieronder genoemde indicatoren (grafiek, tabel, kaart o.i.d.) en een beknopt beschreven evaluatie van de bijbehorende beleidsdoelen. Omdat de balans in 2016 verschijnt, ligt er eind 2015 een interne notitie met een eerste concept van de webpaginas en met aanbevelingen voor aanvullende werkzaamheden in 2016. We werken de volgende indicatoren uit:

  • Veranderingen in natuurkwaliteit volgens een aangepaste systematiek
  • Areaal ecosystemen
  • Realisatie van doelstellingen en taakstellingen voor agrarisch natuurbeheer.
  • Taakstellingen, planologische bescherming en realisatie NNN.
  • Indicatoren milieudruk (stikstofdepositie en verdroging) voor ecosystemen.
  • Mate van draagvlak en betrokkenheid voor natuur en natuurbeleid
  • Stand van zaken implementatie wet Natuurbescherming

Publicaties