Project

Individuele methaanemissies

Dit project draagt met een methodologie bij aan de vermindering van de milieubelasting door de melkveehouderij, meer specifiek het broeikasgaseffect waaraan de methaanemissie uit de pensfermentatie van melkkoeien bijdraagt.

De volgende werkzaamheden zijn verricht:

  • Beschikbare datasets uit respiratie-onderzoek met hoge tijdresolutie zijn geanalyseerd om de variatiepatronen in CH4 en CO2 emissie binnen en tussen dagen per dier in beeld te brengen en potentiële bemonsteringsstrategieën in praktijkstallen te verkennen. Het hoofddeel van deze activiteit is als onderdeel van een haalbaarheidsstudie uitgevoerd in 2011. In het voorjaar van 2012 is een externe rapportage over deze analyse afgerond en uitgebracht (Ogink et al. 2012). Onderdelen van deze analyse zijn verder uitgewerkt en worden binnenkort voor publicatie aangeboden aan het Journal of Dairy Science. Daarnaast zijn meerdere congresbijdrages geleverd rond het thema vaststellen van individuele methaanemissies van melkvee (de Haas et al. 2012 a,b,c,d).
  • Er is een literatuurreview uitgevoerd naar de omgevingfactoren en dierfactoren die de methaanemissie en concentraties in stallen beïnvloeden en naar de geschiktheid van thans beschikbare onderzoeksmethoden en nieuw te ontwerpen methodes voor het meten van methaanemissies van runderen. Het review is afgerond en wordt voor publicatie aangeboden.
  • In de ligboxenstal van de proefdieraccommodatie van Zodiac te Wageningen is een inventariserend onderzoek afgerond naar de gasconcentraties (CH4 en CO2) die in de directe nabijheid van melkkoeien kunnen worden gemeten en in de stalachtergrond. Daarnaast zijn ondersteunende video-waarnemingen naar het liggedrag in boxen uitgevoerd gericht op boxgebruik en de beweeglijkheid van dieren tijdens ligging in boxen. De metingen hebben plaatsgevonden gedurende een ronde in de zomerperiode. Op basis van een analyse van de verkregen resultaten bleek dat nog een aanvullende meting onder wintercondities gewenst was.  De resultaten uit deze metingen zijn aangeboden voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. Daarbij wordt tevens gebruik gemaakt van ervaringen/resultaten die worden opgedaan met metingen in melkrobots in de Waiboerhoeve te Lelystad (zie volgende paragraaf)
  • Met de overweging dat voor het halen van de lange termijn doelstelling behoefte is aan meetapparatuur die met hoge nauwkeurigheid en korte bemonsteringstijd de adem van koeien kan analyseren, is er geïnvesteerd in de aanschaf van een FTIR-apparaat (Fourier Transformed InfraRed).  Eerste gebruikservaringen zijn opgedaan in het luchtlab van Livestock Research vanaf augustus 2012. Na enkele vervolgtesten op meetlocaties is de FTIR geïnstalleerd bij 2 melkrobots op de Waiboerhoeve, waar de ademlucht van dieren tijdens het melken wordt geanalyseerd. De eerste meetreeksen zijn geanalyseerd. De metingen worden voortgezet en gepubliceerd. De FTIR zal in 2013 mede worden ingezet voor het vervolgonderzoek in laboratoriumopstelling en in stalomgeving (onderdeel 2 en 3).   

Publicaties