Project

Informatiesysteem EU derogatierapportages

De rapportage van de Flora- en Faunawet-ontheffingen (derogatierapportage) naar de EU is een juridische verplichting. Voor de natuurbeschermingswet bestaat geen juridische rapportageverplichting. Provincies leveren (nu nog!) alleen derogatiegegevens aan voor artikel 65, 67 en 68 (Schadebestrijding). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland levert de derogatiegegevens voor artikel 75 (Ruimtelijke ontwikkelingen). Bij decentralisatie van de nieuwe natuurbeschermingswet worden provincies ook bevoegd gezag voor derogaties van ruimtelijke ontwikkelingen. Alterra voert deze gegevens in het EU-format HABIDES en stuurt ze (upload in EIONET), na goedkeuring door het Ministerie van EZ, naar de EU. De EU gebruikt de gegevens om de impact van de derogaties op de staat van instandhouding te kunnen beoordelen. 

Nederland dient de verplichte EU derogatierapportages van de Vogel- en Habitatrichtlijnen vaak te laat en niet volledig in. De EU heeft aangegeven de derogatierapportages erg belangrijk te vinden en eist van de lidstaten dat ook deze rapportages adequaat worden ingevuld. De doelstelling van dit project is te beschrijven hoe het proces, en techniek (HABIDES) de inhoud van de derogatierapportages nu geregeld is, en hoe dat verbeterd zou kunnen worden. Wat is er nodig om aan de eisen van EU te voldoen? Daarnaast is het relevant om te bekijken of de informatie ook beter bruikbaar gemaakt kan worden voor provincies (voor bv. beoordeling cumulatieve effecten en het rondmaken van de beleidscyclus).

Publicaties