Project

Informatievoorziening agrarische grondmarkt

Via dit project draagt LEI samen met het Kadaster bij aan het actualiseren en versterken van de database Grondmarkt Agrarisch Gebied. In 2015 wordt verder gewerkt aan de bouw van de database. Kadaster en LEI blijven kennis en kunde in de ontwikkeling van de database investeren ten behoeve van verbetering en nieuwe toepassingen van de database. Kadaster en LEI Wageningen UR brengen gezamenlijk een landsdekkend kwartaalbericht uit. Informatie over de grondmarkt (prijzen en mobiliteit) wordt opgenomen op de websites van beide organisaties.

Het ontsluiten van informatie

Informatie over de grondmarkt, zoals grond- en pachtprijzen en grondmobiliteit, is gewenst en noodzakelijk voor het beleid (voorbereiding, uitvoering en verantwoording) van de verschillende partijen die direct of indirect op deze markt opereren, zoals verschillende overheden, bedrijven en particulieren. Die informatie is onder meer nodig voor de onderbouwing van de waardering van gronden, onderzoek naar gevolgen van beleidsmaatregelen, uitvoering van beleid (berekenen pachtnormen, toetsing pachtprijzen) en statistische doeleinden.

Ontwikkelen van een basisbestand agrarische grondmarkt

Met het oog hierop hebben Kadaster en LEI Wageningen UR kennis en kunde gecombineerd voor de ontwikkeling van een breed inzetbaar basisbestand voor de agrarische grondmarkt. De database Grondmarkt Agrarisch Gebied is gebaseerd op een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van transactiegegevens (Kadaster), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Kadaster), Basisregistratie Percelen (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en Landbouwtelling (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), aangevuld met gegevens over bedrijfsomvang en -type (LEI Wageningen UR). Kadaster en LEI Wageningen UR hebben de afspraken met betrekking tot de informatievoorziening over de agrarische grondmarkt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarin is onder meer opgenomen dat bij advisering, analyse en onderzoek de partijen samen optrekken.

Publications