Project

Inhoudelijke update effectenindicator soorten

De effectenindicator soorten is in 2013 ontwikkeld. Het is een hulpmiddel voor initiatiefnemers en vergunningverleners om in te schatten of wettelijk beschermde soorten in het geding kunnen zijn bij ruimtelijke ingrepen onder de WABO. Een update van de inhoud (lijsten soorten en voorkomen soorten) is noodzakelijk. Deze update zal gelijktijdig en in samenhang met de update van de gebruiksvriendelijkheid (aanpassen interface) worden uitgevoerd, waarvoor al een HDV is ingediend en goedgekeurd (HD 3581). Zie http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoorten.aspx?subj=soorten

De effectenindicator soorten is in 2013 ontwikkeld. Het is een hulpmiddel voor initiatiefnemers en vergunningverleners om in te schatten of wettelijk beschermde soorten in het geding kunnen zijn bij ruimtelijke ingrepen onder de WABO.

Een update van de inhoud (lijsten soorten en voorkomen soorten) is noodzakelijk. Deze update zal gelijktijdig en in samenhang met de update van de gebruiksvriendelijkheid (aanpassen interface) worden uitgevoerd, waarvoor al een HDV is ingediend en goedgekeurd (HD 3581). Zie http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoorten.aspx?subj=soorten

 

De nieuwe Wet natuurbescherming leidt tot een noodzakelijke update, in combinatie met het actueel houden van de onderliggende soortgegevens.

  • Door      de Wet natuurbescherming treden er veranderingen op in de lijsten te beschermen      soorten. Dit heeft gevolgen voor de soorten die meegenomen (dienen te)      worden in de effectenindicator.
  • Actualisatie      gegevens NDFF, als datadump voor de effectenindicator, is gewenst. Uit      onderzoek is gebleken dat de waarnemingen uit de NDFF per jaar voor de      meerderheid van de gemeenten verschilt. Dat betekent dat een actualisatie      van de verspreidingsgegevens periodiek noodzakelijk is.
  • In de Wet natuurbescherming komt geen verplichte koppeling van natuurtoetsen met de omgevingsvergunning, waardoor informatie over de Watervergunning kan vervallen

 

Publicaties