Project

Innovatie en transitie in natuurbeleid: leren van longitudinaal casusonderzoek

Vooral in het laatste decennium , sinds de nota Natuur voor de mensen, mensen voor de natuur uit 2000, heeft de overheid ambities geformuleerd om natuurontwikkeling en -beheer door maatschappelijke en economische partijen te stimuleren, o.a. door innovatieve samenwerkingsverbanden tussen deze partijen en de overheden te stimuleren (b.v. burgerinitiatieven of vormen van co-creatie). Meer recent hebben Rijk en provincies samen met maatschappelijke partijen in het Natuurpact afgesproken om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren, de internationale doelen te halen en de maatschappelijke betrokkenheid bij de natuur te versterken. De indruk bestaat evenwel dat de vermaatschappelijking van het natuurbeleid in vergelijking met andere transitiedomeinen nog altijd in de kinderschoenen staat.

Een van de mogelijke verklaringen hiervoor is dat bestaande routines, normen en regels het moeilijk maken voor nieuwe samenwerkingsverbanden tussen overheid en samenleving bij natuur om tot wasdom te komen. De focus in dit project ligt daarom op de rol van instituties bij de innovatie en transitie in het natuurbeleid. Het doel is om scherper in beeld te krijgen op welke manier bestaande routines, normen en regels een rol spelen (belemmerend of juist niet) bij het tot stand komen van nieuwe samenwerkingsverbanden. Zo kan deze institutionele dimensie meer bewust worden meegenomen in de discussie over de realisering van de Rijksnatuurvisie. We doen hiervoor ook een aanzet in de vorm van enkele aanbevelingen.

Publicaties