Project

Innovatie netwerk Oost Brabant

De glastuinbouw staat momenteel voor grote uitdagingen. Er is veel concurrentie met andere landen en de energieprijzen vormen een steeds groter deel van de bedrijfskosten. De maatschappij daagt de sector uit om te komen tot een beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen. Tegelijk is er bij veel telers de wil om te blijven innoveren in energiezuinige teeltmethoden.

Doelstellingen projecten

Energiedoelstellingen

 • Brabant heeft veel tuinbouwbedrijven, en de provincie heeft de ambitie om de tuinbouw te stimuleren om zich duurzaam te ontwikkelen, minimaal conform de ambities die voor de landelijke glastuinbouwsector zijn afgesproken (landelijke ambities: 30% tot 45 % reductie van CO2 emissie in 2020 t.o.v. 1990; verbetering van energie-efficiëntie in 2010 van 65% t.o.v. 1980 en vanaf 2011 2% per jaar; een aandeel van 4% duurzame energie in 2010 en 20-25% in 2020).

Procesdoelstellingen

 • Het, samen met ZLTO, bijeenbrengen van partijen met belang bij innovatieve en duurzame energiesystemen in Oost Brabant;
 • Het opstarten, aansturen en volgen van diverse initiatieven in de ontwikkeling van kennis en techniek t.b.v. innovatieve energiesystemen en Het Nieuwe Telen;
 • De gezamenlijke ontwikkeling en verspreiding van kennis door de deelnemers en het stimuleren van het elan en de dynamiek in de ontwikkeling van de sector in de regio Oost Brabant;
 • Te komen tot een verhoogd collectief kennisniveau over energie, energieverduurzaming en energie-innovaties in de regio, een versnelde toepassing van innovatieve en duurzame energiesystemen in de regio en de ontwikkeling van kennis over, specifiek voor Oost Brabant, interessante opties voor energieverduurzaming. 
 • Het stimuleren van “early adopters” om daadwerkelijk toe te gaan passen wat er uit onderzoek en ervaring, deels bij andere gewassen, al bekend is.
 • Dit project moet leiden tot kennisverspreiding, regionaal elan voor het toepassen van die kennis en het starten van demonstraties, pilots en samenwerking bij het oplossen van energieknelpunten in diverse teelten.
 • Het expliciete doel van het project is dat de individuele bedrijven door deze collectieve kennisopbouw verantwoorde investeringen in innovatieve energiesystemen gaan doen.
 • Het impliciete doel, de impact van het project, is versterking van het elan van ondernemers in de regio op het gebied van energie innovaties.

Aanpak en tijdspad

 1. Opbouw - Er is al door ZLTO en Wageningen UR Glastuinbouw al gepolst bij de telers. Op grond hiervan is het de verwachting is dat in Brabant een aantal van 10 grote telers zich bij dit netwerk zal aan gaan sluiten.
 2. Leggen van het fundament - Er zullen uitvoerige intake gesprekken met de deelnemers worden gevoerd. Deze intake gesprekken (diepte-interviews) worden uitgewerkt tot een helder overzicht van realistische doelen en ambities. Hieruit moet duidelijk worden welke kansen er zijn voor het bedrijf, maar ook welke kansen realistisch zijn passend bij de individuele ondernemer.
 3. Organiseren van bijeenkomsten - Met het netwerk worden ongeveer 10 innovatiebijeenkomsten gehouden. We bezoeken regionale of landelijk voorlopende glastuinbouwbedrijven of andere bedrijven op het gebied van innovatieve energiesystemen. Bijvoorkeur in de kantine van de bedrijven, niet in zaaltjes. Steeds worden ter zake deskundige sprekers ingehuurd van kennisinstellingen of bedrijven om uitleg of toelichting te geven op door de deelnemers gewenste onderwerpen. Gezamenlijk en 1 op 1 wordt geëvalueerd wat de opgedane kennis voor impact heeft voor de individuele bedrijven. Zo worden gezamenlijk ervaringen van de afzonderlijke deelnemers gemobiliseerd en wordt met elkaar kennis opgebouwd. Het netwerk is zeker geen gewasgerichte studieclub die over raamstanden gaat discussiëren. De verschillen zijn het gewasoverschrijdend karakter, het bij elkaar brengen van innovatoren en het scheppen van een klimaat waarin het denken over innovaties kan gedijen onder leiding van een procesmanager die zijn sporen op dit gebied verdient heeft en de deelnemers stimuleert hun eigen pad te vinden.

Werving, intake en de eerste netwerkbijeenkomst zullen in 2011 plaatsvinden.
De diepte-interviews worden gehouden in februari en maart 2011.
De bijeenkomsten zullen beginnen vanaf april 2011 tot en met 2012.

Resultaten

 • Rapportage over het proces in de in overleg met de opdrachtgevers geselecteerde communicatiekanalen (oa www.energiek2020.nu)
 • Deelnemende bedrijven worden belicht in artikelen in de vakpers
 • De opdrachtgevers ontvangen een eindrapport over proces en inhoudelijke aspecten van de bereikte resultaten.