Project

Innovatieagenda internationale sector branding

De Nederlandse tuinbouwsector wil haar leidersrol in de wereld verstevigen door zich te onderscheiden in duurzame oplossingen voor werelduitdagingen. Deze uitdagingen creëren een toenemende mondiale vraag naar tuinbouwproducten die zal leiden tot een algemene stijging van de vraag naar kwalitatief hoogwaardig en veilig voedsel, geproduceerd door duurzame tuinbouwketens die uiterst zorgvuldig met schaarse hulpbronnen omgaan. De trend naar lokaal grootschalige en/of intensievere tuinbouw is hiermee onontkoombaar.

Om hier invulling aan te geven heeft de topsector tuinbouw eerst een strategie ontwikkeld welke kennis het hiervoor nodig heeft en vervolgens hoe deze kennis ontwikkeld, toegepast en geïmplementeerd moet worden. Het schematisch overzicht van deze kennis voor internationale innovatie wordt de Internationale Kennis Agenda (IKA) genoemd. De praktijk leert dat kennisontwikkeling steeds sneller gaat en dat er korter is te profiteren van een voorsprong in kennis. Kortom, de internationale concurrentie zal de komende jaren sterk toenemen en het Nederlandse tuinbouwcluster zo voor kansen en uitdagingen plaatsen. Dit gegeven vereist een proactieve, internationale benadering van dit cluster.

In dit koepelprogramma richt de aandacht zich in de eerste plaats op de inhoudelijk/projectmatige  aanpak en de kennis (zowel fundamenteel als toegepast) die daarvoor benodigd is. De kennisagenda die in dit koepelprogramma wordt opgesteld levert daarmee in de eerste plaats antwoorden op de inhoudelijke vragen, maar geeft daarnaast ook belangrijke input om op organisatorisch vlak noodzakelijke volgende stappen te zetten. Daarnaast draagt deze kennisagenda bij aan het ondersteunen van het Nederlandse buitenlandbeleid. Dit project heeft een eerste versie opgeleverd voor de Internationale Kennisagenda voor de tuinbouw en uitgansmaterialen sector.

Publicaties