Project

Innovatielab Building with Nature voor regionale wateren

Building with Nature is een innovatieprogramma dat wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden (Ecoshape). Het consortium streeft naar de integratie van infrastructuur, natuur en maatschappij in nieuwe of alternatieve vormen van waterbouw die tegemoet komen aan de wereldwijde behoefte aan duurzame oplossingen (zie www.ecoshape.nl). Dit gebeurt door nieuwe kennis op te doen van de wisselwerking en mogelijke verbinding tussen biotische en abiotische processen en de doorwerking hiervan in bestuurlijk-juridische kaders. Building with Nature legt de nadruk op kennisontwikkeling in de praktijk, in de vorm van casussen waarin partners een project tot uitvoering brengen.

Het innovatieprogramma Building with Nature begint in 2013 aan de tweede fase. In de eerste fase (2008-2012) is een begin gemaakt met de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten. In een aantal casussen is aangetoond dat integratie van nieuwe vormen van duurzame waterbouw, natuur en maatschappij mogelijk zijn: ‘Show that it Works’. In de tweede fase (2013-2018) blijft Building with Nature nadrukkelijk een innovatieprogramma waarbij de focus verlegt wordt van ‘show that it works’ naar ‘Make it Happen’.

Het Building with Nature gedachtengoed biedt ook toepassingsmogelijkheden in regionale watersystemen. Door waterschappen en andere partijen wordt al op diverse locaties geëxperimenteerd met Building with Nature concepten maar hierbij is behoefte aan versnelde implementatie en opschaling van succesvolle ontwikkelingen in de dagelijkse beheerpraktijk van regionale wateren. Daarom wil een consortium van bedrijven en kennisinstellingen (Ecoshape) in samenwerking met Stowa, de Unie van Waterschappen en diverse waterschappen werken aan een innovatieprogramma Building with Nature voor Regionale Wateren (2014-2018) waarbij de focus ligt op de herinrichting van beeksystemen.

In het project worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Het ontwikkelen en toetsen van innovatieve Building with Nature concepten voor herinrichting van beken en beekdalen
  • Het initiëren en uitvoeren van nieuwe Building with Nature experimenten in proeftuinen van waterschappen
  • Het etaleren van voorbeeldprojecten (showcases) en ontwikkelen en delen van nieuwe kennis hetgeen moet leiden tot versnelde opschaling en implementatie van bestaande innovaties

Deliverables

Het innovatieprogramma Building with Nature levert de volgende concrete producten op:

  • Kennisagenda: In samenwerking met de betrokken partijen wordt een kennisagenda opgesteld en geactualiseerd (eind 2014)
  • Ontwerp-ateliers: Er worden diverse ontwerp-ateliers georganiseerd om nieuwe concepten voor beekherstel - passend binnen het gedachtegoed van Building wit Nature – uit te werken voor specifieke cases/proeftuinen van waterschappen. Van deze ateliers worden verslagen gemaakt (2014).
  • Nieuwe veldexperimenten in proeftuinen van diverse waterschappen waarbij geëxperimenteerd wordt met Building with Nature concepten (2014-2018)
  • Monitoringsrapportages: De effecten van BwN-experimenten worden vóór en na de ingreep gemonitord. Hiervoor worden periodiek monitoringsrapportages opgesteld (2014-2018).
  • Artikel in vakblad: De voortgang en resultaten van het innovatieprogramma BwN voor regionale wateren wordt gepubliceerd in een vakblad (2014-2018) 
  • BwN-voorbeeldenboek: Kennis over Building with Nature concepten, lessons learned, randvoorwaarden samengevat in een publieksvriendelijk handboek (2018)

Publicaties

Meer informatie