Project

Innovaties dataverzameling duurzaamheidsprestaties

Open en externe data bieden mogelijkheden om de de efficiency van de dataverzameling te vergroten en een bredere set van gegevens beschikbaar te maken.

Artis (ICT systeem voor gegevensvastlegging en verwerking) is een bedrijf kritisch systeem voor de informatienetten Land- en tuinbouw, Visserij en Bosbeheer. Zonder een goedwerkend systeem voor de gegevensvastlegging en verwerking is de wettelijke taak niet uit te voeren en kan niet worden voldaan aan de achterliggende Europese verplichtingen. Op dit moment functioneert het systeem nog, maar gezien de ouderdom van het systeem zal er geïnvesteerd moeten worden in het toekomstbestendig maken of vervangen van het systeem.

Gegeven de benodigde tijd om een vervangend systeem te ontwikkelen is het geen optie te wachten tot het systeem niet meer functioneert en dan te starten met een vernieuwingstraject. Op dit moment zijn er veel onduidelijkheden over de verwachte levensduur, de gewenste ontwikkelrichting en de benodigde architectuur en budgetten. Om dit te concretiseren zullen een aantal scenarios voor het toekomstbestendig maken of vervangen van het huidige systeem worden uitgewerkt op basis van de te verwachten informatiebehoeften, ontwikkelingen in de ICT en informatie-uitwisseling in de sector. Om de uitvoering kosten efficiënt uit te voeren, zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij de ontwikkelingen in de ICT en ontwikkelingen rond datamanagement binnen WECR (data warehouses) en de WUR (Wageningen Data competence centre).

Publicaties