Project

Innovaties in varkensstallen

Het hoofddoel van het project betreft de innovaties. In lopende projectonderdelen zijn dat bijvoorbeeld: primaire mestscheiding, varkenstoilet, vergisten van dikke fractie mest, N-verwijdering bij de urine, energiebesparing, type verlichting en daglicht in stallen, mesten op buitenuitloop, indeling in functiegebieden, materiaalkeuze functiegebieden, en fourageermateriaal.

Toiletstal

 • Het mestgedrag in de grote groep (ca. 80 dieren), de Pigsy, zal verder worden geoptimaliseerd (ook met tocht). Onderzocht zal worden wat de optimale groepsgrootte is, mede gezien de trends in de vleesvarkenshouderij. In 2013 is een ronde opgelegd met alleen gelten (beter mestgedrag). In 2014 zal ook met beren en borgen worden gewerkt.
 • De toiletstal bij kleine groepen werkt nu heel goed. In het midden van de afdeling ligt een mestkanaal met mestpannen eronder. Onderzocht zal worden of composiet roosters een beter mestgedrag geven dan metalen roosters.
 • Daarna zal de ammoniakemissie gemeten worden van deze afdeling. Indien gekoelde mestpannen beschikbaar zijn, zullen deze aangebracht worden.
 • Opstart van een netwerk met ondernemers die daadwerkelijk in nieuwbouw of verbouw een toiletstal willen realiseren; dit ter bevordering van de implementatie in de praktijk.
 • In de hokken zelf zullen waarnemingen gedaan worden inzake het microklimaat om te onderzoeken of het klimaat nog fijner geregeld moet worden om hokbevuiling te voorkomen.
 • Het onderzoek naar het starten met trainen (via een herkenbare mestplaats, zonder menselijke tussenkomst) in het kraamhok en het leer- of afleergedrag van de dieren wordt met kracht voortgezet.

Starplus

 • In 2014 zal het onderzoek naar de oorzaken van de goede technische resultaten worden gerapporteerd (rapport en artikel).
 • In de stal worden metalen driekantroosters vervangen door composietroosters.
 • Het onderzoek naar de ammoniakemissie in de stal en vanaf de uitloop zal worden voortgezet (maar dit is een andere financieringsbron). Ook zal de invloed van ureaseremmers op de emissie worden onderzocht.
 • In een ronde zal het verschil in technische resultaten en gedragingen worden bepaald tussen hokken met en zonder snijmaisverstrekking (in 2013 is namelijk alleen snijmais en snijmais + stro onderzocht).
 • De verwachting is dat de monovergister voor de dikke fractie in 2014 niet meer beschikbaar zal zijn. Dan zal een ander type mestverwerking in dit concept worden geĆÆnstalleerd en onderzocht (hetzij vergister, hetzij mest drogen + warmtebenutting van zonnedaken, waarmee in 2013 is geĆ«xperimenteerd).

Publicaties