Project

Innovatiesysteem en opschaling in praktijk

In samenwerking met beleid en bedrijfsleven draagt Wageningen UR bij aan innovatie- en ontwerpprocessen in landbouw- en voedselsystemen. Dit zijn vaak pilots, en de vraag is of en op welke wijze de nieuwe ontwikkelde praktijken overgebracht kunnen worden naar een bredere groep van ondernemers om daarmee bij te dragen aan systeemverandering en het realiseren van grote maatschappelijke doelen, zoals duurzaamheid of voedselzekerheid.

Doelstelling

Het project bouwt voort op drie innovatie projecten uitgevoerd in internationale verbanden:

  1. Co-innovatie rond geïntegreerde gewasbescherming binnen Europa (PURE (EU FP7)
  2. Co-innovaties rond beheer van natuurlijke hulpbronnen en agribusiness ontwikkeling in de Afrikaanse landbouw (JOLISAA (EU FP7);
  3. Keteninnovaties  en partnerschappen met private input & service providers. MIDD Zuivel (samenwerking in Ethiopië, ambassade en DGIS).

In het kader van het topsectorenbeleid zijn leren van, en opschalen van succesvolle innovaties (‘van niche naar regime’) belangrijke thema’s. Innovatie is een belangrijk speerpunt voor het realiseren van maatschappelijke doeleinden, zoals het verduurzamen van de voedselvoorziening en landbouwproductie. Nadruk ligt hierbij vaak op technologische innovatie, zoals geïntegreerde bestrijding van plagen of logistieke verbetering van een keten. Dit project stelt ten aanzien hiervan twee vragen. Ten eerste, wat is de schaalbaarheid van dergelijke (technische) innovaties? Ten tweede, wat zijn stimulerende condities en/of institutionele belemmeringen om opschaling van innovaties mogelijk te maken? Het beantwoorden van en leren over deze vragen heeft als doel om de voorwaarden voor opschaling van innovaties binnen specifieke omstandigheden beter te kunnen duiden.

Beoogde resultaten

  • Bondig onderzoeksrapport over waar je aan moet denken als je schaalbaarheid van innovaties wilt begrijpen en aansturen, gebruikmakend van verschillende perspectieven in wetenschappelijke theorie en van grote interveniërende organisaties.
  • Drie case studie rapporten: lessen uit praktijk over opschaling van innovatie en reflectie op leerproces met partners in concrete casussen.
  • Discussiepaper en/of wetenschappelijk artikel: lessen over hoe je opschaling van innovaties effectief kunt insteken in strategische en praktische zin, inclusief monitoring en evaluatie.

Publicaties