Project

Innovatieve beheervormen met groot klimaateffect voor kleibossen

De overall ambitie is de additionele CO2 vastlegging te bereiken in het Nederlandse bosbeheer inclusief houtketen zoals die is opgenomen in het regeerakkoord ter grootte van 1.5 miljoen ton CO2/j in 2030.

We realiseren ons dat maatregelen in de bos- en houtketen tijd vergen en het CO2 effect soms pas over jaren zichtbaar wordt, maar daar staat tegenover dat het effect zeer langdurig kan zijn en er andere positieve effecten ontstaan voor bijvoorbeeld biodiversiteit, recreatie of grondstoffen voor de bio-economie. De pilots zijn een eerste belangrijke stap in de richting van realisatie van de ambities van het kabinet.

In Nederland wordt zo'n 13.000 ha essenbos getroffen door de essentaksterfte. Daarnaast zijn duizenden ha populierenbos op kleigrond toe aan verjonging. Hiervoor moeten klimaatslimme omvorming worden toegepast en beheersvormen worden ontwikkeld om de productieve snelgroeiende boomsoorten te combineren met de ontwikkeling van duurzame rijke bossystemen.

Daarnaast zal door combinaties met nieuwe boomsoorten een bijdrage moeten worden geleverd aan de klimaatbestendigheid en productiviteit van de kleibossen. 20-25 ha nieuw bos zal gaan functioneren als een pilot en demonstratieobjecten, verspreid over 4 locaties van Staatsbosbeheer.

Om de es te behouden voor het Nederlandse landschap worden potentieel ziekte-resistente essen vermeerderd en aangeplant in een nakomelingentoets van 1 ha.

Publicaties