Project

Innovatieve dijkconcepten (Zw Delta)

In het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta (DP ZWD) 2013 en het concept 2014 komt bij de mogelijke c.q. kansrijke strategieën prominent aan de orde dat bij het optimaliseren huidige
veiligheidsstrategie innovatieve dijkconcepten ingezet kunnen worden (Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta 2012; Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta 2013 in voorbereiding)
Afgelopen jaar is een onderzoek uitgevoerd in het kader van Beleidsondersteuning DP ZWD gericht op het bepalen van globale kansen voor toepassing van innovatieve dijkconcepten in de verschillende bekkens van de ZWD. Daarnaast is een methodiek ontwikkelt/toegepast om een gekwantificeerde vergelijking te maken van de meerwaarde van innovatieve dijkconcepten ten opzichte van traditionele dijken (Tangelder, Groot et al. 2013).

Uit dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat kansen voor innovatieve dijkconcepten vooral liggen op de locaties waar een maatschappelijke of beleidsmatige wens of ambitie bestaat en waar fysische omstandigheden geschikt zijn. Het DP ZWD heeft dan ook behoeftean meer informatie over succes- en faal factoren van het al dan niet ontwikkelen van de dijkzone op specifieke plekken. Ook is er behoefte aan een gedetailleerd inzicht in waar specifieke fysische omstandigheden (bv. stij, bepaalde hoogteligging of zoutgehalte etc.) op de vooroever aanwezig zijn die toepassing vna zandige oplossingen (bv. suppleties) in combinatie met "biobouwers"(. schorren schelpdierriffen, riet en wilgen) mogelijk maakt. Daarnaast is het DP ZWD benieuwd naar een methodiek om een gekwantificeerd inzicht te geven van de meerwaarde van innovatieve dijkconcepten ten opzichte van traditionele dken. Mogelijk parallel met het opbouwen van een vergelijking kan gebruik gemaakt worden van het model voor waarderen van ecosysteemdiensten en de TEEB methode (The Economics of Ecosystems and Biodiversity). Daarom wil het DP ZWD een vervolgonderzoek laten uitvoeren gericht op bovenstaande onderwerpen. Het delen en toepasbaar maken van kennis over innovatieve kustverdedigingsconcepten binnen DP ZWD, DP Wadden, DP Kust en DP Rijnmond Drechtsteden is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Resultaten

Dit onderzoek mondt uit in drie kennisdocumenten van de deelonderzoeken die dienen als beleidsondersteuning op het gebied van Innovatieve Dijkconcepten voor het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta en het ministerie van Economische Zaken.

  • Maatschappelijk afwegingskader innovatieve dijkconcepten met beschrijving van case studies en kansenkaarten.
  • Biobouwers en waterveiligheid: Kansen en toepassingsmogelijkheden voor biobouwers in de Zuidwestelijke Delta als aanvulling op de dijken (inclusief kansenkaarten).
  • Maatschappelijke kosten baten analyse van innovatieve dijkconcepten

Publicaties