Project

Innovatieve dijken en kwelders: Extra casus Baten Innovatieve dijken

De project bouwt voort op een eerdere studie naar innovatieve dijken op Lauwersoog, waar een kwalitatieve beoordeling van verschillende innovatieve dijkconcepten deel van uitmaakte.  Uit deze kwalitatieve expert-beoordeling van de alternatieven kwam naar voren dat vooral een robuuste multifunctionele dijk en de robuuste (overslagbestendige) dijk met geïntegreerde bebouwing interessant lijken om verder te onderzoeken. Het doel van deze studie is om deze kwalitatieve beoordeling te onderbouwen met een kwantitatieve analyse in de vorm van een MKBA. Er zijn al wel diverse studies uitvoerd naar kosten en baten van innovatieve dijken, maar het is ook bekend dat kosten en baten in sterke mate locatiespeficiek zijn. Individuele studies zijn dus niet geschikt om generieke uitspraken te doen voor het hele Waddengebied.  Lauwersoog komt daar nog de specifieke vraag bij naar de baten van de economische functies (wonen en industrie) in een haven.  


De centrale vraag in dit onderzoek is:  wat zijn belangrijke baten van het uitvoeren van een innovatief dijkconcept in Lauwersoog en wie zijn de belangrijkste batenhouders? Het doel van het project is het inzichtelijk maken van verschillen in maatschappelijk rendement tussen de uitvoering van een traditioneel dijkconcept en innovatieve dijken. Met als achterliggend doel de toepassingsmogelijkheden van innovatieve dijkconcepten te vergroten en de mogelijkheid van medefinanciering vanuit derde partijen te verkennen. Voor dat laatste is van belang om te weten welke partijen er baat hebben bij innovatieve dijken.


Publicaties