Project

Innovatieve dijken en kwelders: Gevoeligheidsanalyse lengte-effecten kwelders

In het kader van het vaststellen van het doelbereik van innovatieve dijkconcepten is in 2013 een reeks berekeningen voor verschillende innovatieve dijkconcepten, met en zonder aanwezigheid van een geschematiseerde kwelder (met afmetingen als functie van het zichtjaar). Deze geschematiseerde kwelder is toegepast met een vaste lengte van 600 meter.    

Op verzoek van het Deltaprogramma Waddengebied zal Deltares onderzoeken wat de gevoeligheid is van lengte effecten van kwelders.

Het resultaat bestaat uit de extra benodigde kruinhoogte per locatie (ca. 1200), per zichtjaar (3), per beschouwde kwelderlengte (6) en per klimaatscenario (2). De extra benodigde kruinhoogte is gedefinieerd als de berekende benodigde kruinhoogte voor gegeven combinatie van kwelder, zichtjaar en klimaatscenario minus de benodigde kruinhoogte zonder kwelder voor 2015.

De presentatie van de resultaten vindt plaats middels histogrammen en kml-files zoals ook opgesteld in de studie “Doelbereik innovatieve dijkconcepten”. Daarnaast zullen ook geaggregeerde (2D) histogrammen gepresenteerd worden zodanig dat de invloed van de kwelderlengte op de benodigde kruinhoogte zichtbaar wordt.

Tot slot zal het resultaat beschreven worden in een toegankelijke rapportage, waarin zowel gehanteerde uitgangspunten en modellen als ook resultaten verklaard worden.

Deliverables

Het resultaat bestaat uit de extra benodigde kruinhoogte per locatie (ca. 1200), per zichtjaar (3), per beschouwde kwelderlengte (6) en per klimaatscenario (2). De extra benodigde kruinhoogte is gedefinieerd als de berekende benodigde kruinhoogte voor gegeven combinatie van kwelder, zichtjaar en klimaatscenario minus de benodigde kruinhoogte zonder kwelder voor 2015.

De presentatie van de resultaten vindt plaats middels histogrammen en kml-files zoals ook opgesteld in de studie “Doelbereik innovatieve dijkconcepten”. Daarnaast zullen ook geaggregeerde (2D) histogrammen gepresenteerd worden zodanig dat de invloed van de kwelderlengte op de benodigde kruinhoogte zichtbaar wordt.

Tot slot zal het resultaat beschreven worden in een toegankelijke rapportage, waarin zowel gehanteerde uitgangspunten en modellen als ook resultaten verklaard worden.

Publicaties