Project

Innovatieve dijken en kwelders: Ondersteuning POV/nHWBP traject

Het nHWBP (nieuwe Hoog Water Beschermings Programma) heeft aan de drie noordelijke waterschappen de opdracht gegeven een projectoverstijgende verkenning uit te voeren mbt de opgaven voor dijkring 6. Van de waterschappen wordt verwacht dat zij de POV ( projectoverstijgende verkenning Waddenzee) uitvoeren in de geest van het ontwikkelde gedachtegoed en de opgedane kennis in het Deltaprogramma.


Gevraagd wordt om een deskundige die aan de waterschappers in het POV-traject duidelijk en met gezag kan uitleggen hoe kwelders/voorlanden kunnen bijdragen aan de stabiliteit van dijken en golfontwikkeling kunnen reduceren en wat dat dan kan betekenen voor het reguliere onderhoud en beheer van de dijken danwel voor het ontwerp van zwaardere dijken. De betekenis van kwelders/voorlanden voor de biodiversiteit is m.i. nauwelijks een item voor de POV-ers. Hierbij gaat het om zoveel als mogelijk fysieke aanwezigheid/deelname aan POV-overleggen om de kernboodschappen van de stapel DPW-rapporten vlot en begrijpelijk te kunnen overbrengen en direct ook adequaat op verhelderende vragen van POV-ers te kunnen reageren.


Publicaties