Project

Innovatieve dijken/kunstwerken/keringen (Wadden)

De vastelandskust van Groningen, Fryslân en Noord-Holland en de Waddeneilanden worden beschermd tegen hoogwater in de Waddenzee door dijken. Uit de laatste veiligheidstoetsing is gebleken dat vooral door problemen met de dijkbekleding grote dijktrajecten in het Waddengebied niet meer voldoen aan de veiligheidsnorm. De opgave om de primaire keringen weer aan de veiligheidsnorm te laten voldoen biedt kansen voor de toepassing van nieuwe dijkconcepten in het Waddengebied. Innovatieve dijkconcepten kunnen goedkoper zijn, beter passen in het landschap, nieuwe kansen bieden voor het Waddengebied, beter tegenmoet komen aan internationale status van de Waddenzee als belangrijk natuurgebied en ook robuuster zijn en daarmee beter beschermen tegen de effecten van klimaatverandering.

In 2011 en 2012 vond een verkenning plaats naar de mogelijkheden voor innovatieve dammen en dijken in het waddengebied. Dit resulteerde in een overzicht van mogelijke dijk-innovatieconcepten voor de kst van Groningen en Fryslân, het Waddengebied en Lauwersoog. De methodologie om meerwaarden te bepalen werden verder ontwikkeld door Deltares.

Het Deltaprogramma/Wadden werkt aan een lange termijn verkenning waarin vragen over waterveiligheid en zoetwatervoorziening in verband met de klimaatverandering worden beschreven en afgebeeld, inclusief bijbehorende strategieën.

Doelstellingen

  1. Het vaststellen en  onderbouwen van welke kansrijke dijkconcepten per dijktraject de voorkeur heeft voor de vastelandskust van Groningen en Fryslân en het Waddengebied
  2. Het uitwerken van een plan  van aanpak voor een pilotstudie om de meerwaarde en haalbaarheid van de Groene Dollarddijk te verkennen

 2e Tranche Baten Innovatieve dijkconcepten

Het onderzoek had de volgende doelen:

  1. Voor een aantal innovatieve dijkconcepten die voldoen aan de criteria generiek aangeven wat de mogelijke effecten en baten zijn.
  2. Voor de locatie Dollard expliciet in beeld brengen, en zo mogelijk kwantificeren, wat de fysieke effecten en de baten zijn van de voor die locatie meest relevante innovatieve dijkconcepten voor de meest relevante criteria voor verschillende scenario’s.

2e Tranche Pilot Dollard

De doelstelling van het project is tweedeling;

  1. Het nader onderbouwen van het feit dat met de Groene Dollard Dijk op een duurzame, klimaatrobuuste en efficiënte manier kan worden voldaan aan de huidige en toekomstige veiligheidsopgave voor het Deltaprogramma Waddengebied en dat met deze innovatieve aanpak kosten kunnen worden bespaard én andere functies zoals natuur en landschap voordeel hebben bij deze aanpak.
  2. Het verkrijgen van generieke kennis en inzichten in de randvoorwaarden en meerwaarde voor een brede groene dijk met flauw talud en voorland van kwelders  die relevant is voor andere trajecten in het Waddengebied.

Publicaties