Project

Innovatieve groene business strategieën MKB in de stad

In 2013 is gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve groene business strategieën MKB in de stad.  Hierbij is gekeken naar mobilisatie van het MKB, wat een groene strategie kan zijn en hoe het concept innovatieve groene strategieën als conceptueel model kan worden ontwikkeld en geoptimaliseerd. Dit project richt zicht op schrijven van een artikel voor een tijdschrift als Groen op basis van het onderzoek in 2013.

Doelstelling

Hoe neemt het midden- en kleinbedrijf (MKB) deel in de groene infrastructuur in de stad, en hoe past dit bij hun eigen (innovatieve) groene businessstrategieën? De hierbij horende deelvragen zijn:
  • Welke indicatoren zijn bruikbaar om de bijdrage van het MKB aan publieke en private groene infrastructuur in de stad te meten in relatie tot businessstrategieën.
  • Wat zijn bestaande groene businessstrategieën en hoe kunnen nieuwe strategieën worden ontwikkeld?
  • Wat zijn de barrières en kansen als het er echt om gaat bij de ontwikkeling van groene business strategieën?
  • Hoe kunnen MKB-bedrijven gezamenlijk bijdragen in de groene infrastructuur in de stad, passend binnen hun eigen businessstrategie?

Plan van aanpak

Het project bouwt voort op lopende contacten met de gemeentes en ondernemers (waaronder Den Helder, STIRR-netwerk voor recreatie).
We gaan na welke kansen ondernemers hebben om bestaande structuren te doorbreken en welke strategieën hiervoor bekend zijn. Dat gebeurt via een deskstudie, literatuurstudie en interviews of workshops met een selectief aantal ondernemers en stakeholders.
Vervolgens onderzoeken we hoe we tot nieuwe strategieën kunnen komen. En tot slot worden strategieën inzichtelijk gemaakt.

Zaken die spelen zijn onder andere:

  • individuele of collectieve benaderingen
  • rol van gemeentelijke overheid
  • omvang van het gebied

Dit levert een conceptueel raamwerk op voor het bevorderen van duurzame groei door MKB gericht publieke en private groene structuren. Bedrijven kunnen zichzelf vergelijken (benchmarken) met andere bedrijven wat betreft hun bijdrage aan de groene infrastructuur. Dit benchmarken heeft als voordeel dat erkenning en voordeel voor de voorlopers op dit gebied inzichtelijk wordt.