Project

Innovatieve verdienconcepten: niet-houtige biomassa

Het Rijk streeft naar een grotere bijdrage van biomassa aan duurzame emergie en een biobased economy. Bermgras en andere soorten gras afkomstig van niet-(directe) landbouwtoepassingen kunnen hier een grote rol in spelen.

Doelstelling

In 2012 is de kennisagenda voor ketens van de verwerking van niet-landbouw maaisel opgesteld waarin potentiĆ«le toepassingen van dit maaisel, mogelijkheden en eisen worden beschreven. Deze kennisagenda is samen met producenten en afnemers van deze biomassa opgesteld.  Er zijn knelpunten in de gehele keten die vooral te maken hebben met het ontbreken van kwanitatieve data, adequate kennis en praktijkervaring. Dit project is erop gericht om knelpunten weg te nemen op het gebied van productie, kwaliteit, oogst, afzet en logistiek bij oogst, transport en verwerking van het basisproduct ten behoeve van de (hoogwaardige) perspectiefvolle ketens. Het doel van dit project is om kennis, lopende pilot(s) en praktijkervaringen te bundelen. Waar lijkt dat er nog kennis ontbreekt, zal worden gekeken of deze kennis kan worden aangevuld. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen de lacunes worden beschreven en wordt er mogelijk nieuw onderzoek uitgevoerd om deze lacunes te verhelpen.

Werkwijze

Het onderzoek bestaat uit vier fasen:

Fase 1: In deze opstartfase worden keuzes gemaakt over welke verwerkingsketens het meeste perspectief kunnen bieden uitgaande van grasachtig mateiaal. Ook wordt de huidige stand van zaken beschreven. Het resultaat van fase 1 is een nader uitgewerkt en gespecificeerd richtingsvoorstel voor de tweede fase.

Fase 2: In deze fase wordt uitvoering gegeven aan het in fase 1 opgeleverde richtingsvoorstel. Hierbij wordt inzet op het wegwerken van de in fase 1 geĆÆdentificeerde knelpunten en de afgesproken prioritering.

Fase 3: Deze fase is gericht op het delen van de opgedane kennisaanvulling en op het mogelijk aanscherpen van deze ontwikkelde kennis.

Fase 4: De fase is gericht op het verspreiden van de kennis. In deze fase wordt ook het rapport met de bevindingen gepresenteerd.

Resultaten

  • Een gehouden workshop in fase I ter identificatie en prioritering van de knelpunten Daaruit voortvloeiend een nader uitgewerkt richtingsvoorstel , gericht op de meest perspectiefrijke ketens en de grootste problemen/knelpunten  (product van fase 1)
  • Een workshop met vertegenwoordigers uit de keten en het beleid om het advies verder aan te scherpen en te optimaliseren (product van fase 3)
  • Een rapport met de bevindingen van dit onderzoek, waarin opgenomen de presentaties van de workshop en een verslag daarvan. Dit rapport richt zich met name op de in fase 1 gekozen ketens van verwerking en oplossingen, kennis en praktijkervaringen voor de daarbij gesignaleerde knelpunten

Publicaties