Project

InsectPARC+

De groeiende wereldbevolking en de daarmee groeiende behoefte aan voeding en in het bijzonder eiwitten is één van de drivers van dit programma. Naar verwachting zal de vraag naar vlees en vis in de komende 10 jaar verdubbelen, o.a. onder invloed van de toenemende welvaart in de BRICs landen. Het is de vraag of de draagkracht van de aarde voldoende is om op een duurzame wijze aan de vraag naar eiwitten te kunnen voldoen. Insecten kunnen een belangrijke rol vervullen om biomassa om te zetten naar hoogwaardige eiwitten.

Insecten kunnen gevoerd worden met organische reststromen en daardoor deze reststromen tot hogere waarde brengen en een bijdrage leveren aan het verbeteren van de resource use efficiency. De verwachting is dat tot 2050 een sterke toename ontstaat in de vraag naar dierlijke eiwitrijke producten voor humane consumptie (en indirect diervoeder) als gevolg van een toename van de wereldbevolking en een stijging van de welvaart. De snelle toename van de wereldbevolking en de toenemende vraag naar voedsel en eiwitten in het bijzonder vereisen dat verspilling en verliezen in de keten tot een minimum worden beperkt en resources optimaal worden benut in een circulaire biobased economie. Volgens verwachting zal de vraag naar vlees en vis de komende tien jaar verdubbelen. Insecten kunnen een belangrijke rol spelen in het omzetten van residuele biomassa in hoogwaardige eiwitten. De voederefficientie van insecten is hoog hetgeen betekent dat biomassa efficient kan worden omgezet in eiwit. Insecten kunnen worden gevoerd met reststromen en kunnen deze reststromen omzetten in hoogwaardige insectenproducten die gebruikt kunnen worden als humaan voedsel of ingezet kunnen worden als diervoedergrondstof in voeders voor landbouwhuisdieren. Een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van insecten in de voedselketen is de veiligheid van de producten.

RUE programma

Het RUE programma bestaat uit een aantal hoofdthema’s: Bio-conversie, processing en bioraffinage en consumenten acceptatie van insectenproducten of producten van landbouwhuisdieren die gevoerd zijn met insecten. In het programma zal inzicht worden verkregen ten aanzien van beschikbaarheid, eigenschappen en socio-economische geschiktheid van organische reststromen als substraat voor de kweek van insecten voor de productie van insecten producten die direct worden gebuikt als humaan voedsel of als grondstof voor de diervoederindustrie. Biologische expertise zal worden gebruikt en verder worden ontwikkeld in het programma met betrekking tot processen voor de conversie van organische reststromen in hoogwaardige dierlijke producten. De expertise zal ook bijdragen aan de ontwikkeling van hoogwaardige producten voor non-food toepassingen en bio-actieve componenten zoals chitine.

Leidende positie Wageningen University & research

Internationaal maar ook nationaal is de expertise op het gebied van insectenkweek sterk gefragmenteerd. De positie van Nederland en daarbinnen Wageningen University & Research is internationaal op het gebied van insecten leidend. Dit programma zal bijdragen aan het behouden en verder versterken van deze posititie. Voor het verbeteren van de resource use efficiency via het gebruik van insecten is binnen Wageningen University & Research een netwerk van onderzoekers actief mede om de integrale ontwikkeling van expertise gericht op de totale insectenketen te vergroten. Internationaal draagt Wageningen University & Research bij aan de totstandkoming en uitvoering van een EU COST action met als doel het creeren van een internationaal netwerk voor het delen van kennis op het gebied van insecten als diervoedergrondstof. Dit programma heeft verder bijgedragen aan de oprichting van een insectencommissie binnen de EAAP (Europese Federatie van Dierwetenschappen). Wageningen University & Research heeft een leidende rol in deze commissie en het platform biedt ruime mogelijkheden voor het internationaal delen van kennis op het gebied van insecten als diervoeder. Via dit programma wordt verder gewerkt aan de zichtbaarheid van deze commissie en het verder uitbouwen van de activiteiten.

Publicaties