Project

Instituties voor natuurlijk kapitaal in een circulaire economie

Duurzaam beheer van natuurlijk kapitaal is een belangrijke doelstelling van de circulaire economie. In de huidige economie wordt natuurlijk kapitaal niet duurzaam beheerd omdat er geen juiste prijs voor bestaat. De vraag is welke instituties het beste kunnen bijdragen aan de oplossing van dit probleem.  

Duurzaam beheer van natuurlijk kapitaal is een belangrijke doelstelling van de circulaire economie. In de huidige economie wordt natuurlijk kapitaal niet duurzaam beheerd omdat er geen juiste prijs voor bestaat. In 2016 is aan de hand van de theorieën van Ronald Coase en Henri George geanalyseerd hoe beheer van grondwater duurzamer zou kunnen worden met het introduceren van beprijzing van het gebruik en de vervuiling van grondwater. Deze analyse wordt in 2017 veralgemeniseerd, waarbij onder andere de theorie van de transactiekosten toegepast: op welke wijze kunnen instituties voor beheer van natuurlijk kapitaal zodanig worden ingericht dat de kosten om tot duurzame oplossingen te komen, de transactiekosten, zo laag mogelijk zijn.

Het beprijzen in de vorm van belastingen is daarbij één van de mogelijke instituties, maar regelgeving, eigendomsrechten die prijsvorming via de markt mogelijk maken, informatievoorziening of subsidies zijn alternatieve manieren. Het kan ook dat een combinatie van deze instituties het meest optimaal is. Enkele praktijkcasussen vormen het toetsingskader van de ontwikkelde gedachtegang.

Publicaties