Project

Institutionele vormgeving natuurbeleid

Beleidsevaluaties van het PBL (zoals de evaluatie Natuurpact) zijn meestal doel-middelevaluaties. Worden de doelen van het natuurbeleid gehaald en zijn er voldoende middelen (geld, instrumenten) beschikbaar om deze doelen te realiseren? Voor een goed begrip is het echter ook nodig om de institutionele vormgeving en de context van het natuurbeleid in de analyse te betrekken. In hoeverre sluiten de instituties van het natuurbeleid aan bij externe ontwikkelingen in andere sectoren (water, klimaat, landbouw etc.) of bij algemene bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen (zoals multilevel of multiactor governance)? Dit kan ook tot andere handelingsperspectieven leiden, zoals het aanpassen van de spelregels in het natuurbeleid of het dominante beleidsdiscours. Met dergelijke institutionele analyses is in (PBL)evaluaties van het natuurbeleid nog weinig ervaring. Het PBL wil met dit project de mogelijkheden van een dergelijke institutionele evaluatie van het natuurbeleid verkennen en een concreet evaluatiekader ontwikkelen om in toekomstige producten te kunnen toepassen.  

Dit project gaat in op de institutionele ontwikkelingen in het nauurbeleid en analyseert de passendheid van het natuurbeleidsarrangement bij externe ontwikkelingen. In 2017 is een kader ontwikkeld waarin de analyse van de passendheid van het natuurbeleidsarrangement bij externe ontwikkelingen/andere beleidsarrangementen centraal staat. Daarbinnen zijn drie onderwerpen geselecteerd, namelijk: (1) Natuur en landbouw; (2) Natuur en grote rivieren en (3) Natuur en recreatie. Op basis van de beschikbare literatuur is per onderwerp een essay geschreven met een beschrijving en analyse van de belagrijste institutionele ontwikkelingen in de laatste 25-30 jaar en interviews afgenomen met centrale stakeholders en experts uit beleid en wetenschap. 

In 2018 verwerken we de inzichten uit deze interviews in de essays en verwerken dit tot een rapport met een zeer leesbare beschrijving en analyse van deze onderwerpen en conclusies over de passendheid van het natuurbeleid met deze ontwikkelingen. Hiermee schetsen we een breed beeld van de institutionele context van het natuurbeleid en de dynamiek hierin en van de mogelijkheden oor het PBL om institutionele analyses toe te passen in haar producten.

Publicaties