Project

Instrument voor bepalen fytosanitaire risico’s

Recente uitbraken van quarantaine-organismen in Nederland laten zien dat de Nederlandse plantaardige productie en afzet kwetsbaar is. Zowel het bedrijfsleven als de Rijksoverheid hebben behoefte aan een instrument om de productie-en handelsketen mee door te lichten op fytosanitaire factoren. Het Landbouw Economisch Instituut ontwikkelt hiervoor een instrument.

Doelstelling

In kaart brengen van de fytosanitaire weerbaarheid van de productie en afzetketen, en waar nodig verbeterpunten benoemen. Fytosanitaire weerbaarheid wordt daarbij geĆÆnterpreteerd als:

  • Minder fytosanitaire problemen bij import en export
  • Eerder signaleren en aanpakken van besmettingsbronnen
  • Kleinere schade-omvang bij een onverhoopte uitbraak

Plan van aanpak

Gekozen is voor de sectoren boomkwekerij en glasgroenteteelt als case. Vanwege prioriteit aan het project 'ontwikkeling plantgezondheidsfonds' is de analyse van de glasgroenteteelt uitgesteld tot 2013.

Drie case-organismen zijn geselecteerd: Oost-Aziatische boktor, bacterievuur en aaltjes. Per case-organisme is uitgevoerd:

  • Deskstudie: zo goed mogelijk historisch overzicht te krijgen van introductie, vestiging, verspreiding en schade, en de rol die stakeholders daarin hebben gespeeld
  • Bijeenkomst met deskundigen gehouden (overheid, bedrijfsleven, keuringsdiensten), waarin de deskstudies zijn gecompleteerd en op een tijdlijn geplaatst. Vervolgens is deze tijdlijn geĆ«valueerd aan de hand van beoordelingen door de deelnemers over wat goed ging, wat beter kon en welke kwetsbaarheden te ontdekken vielen
  • Verslagen van de bijeenkomsten zijn geanalyseerd op kwetsbaarheden, en deze zijn gerubriceerd naar schaalniveau. Vervolgens zijn per schaalniveau de aspecten in een logische verband geplaatst

Op basis van de analyse is het concept uitgewerkt

Resultaten

Het product is een tool bestaande uit een visuele weergave in de vorm van een schijf, voorzien van een tabel aan de hand waarvan de kwetsbaarheden geinventariseerd kunnen worden en een handleiding hoe het geheel te gebruiken is.