Project

Instrumenten voor duurzaam bodembeheer in de praktijk

Het meten van bodem eigenschappen in de praktijk beperkt zich tot op heden voornamelijk tot een aantal bodem-chemische. Voor een goede sturing van bodemkwaliteit en een goede waardebepaling van bodem bij verkoop of verhuur geeft de huidige standaardset van vooral chemische bodemvruchtbaarheid onvoldoende informatie voor een duurzaam bodemmanagement en waarde bepaling.

Doelstellingen project

  • Vaststellen van een set van praktisch toepasbare bodemindicatoren met zeggingskracht over de verschillende relevante bodemdiensten.
  • Vaststellen hoe deze set van indicatoren kan worden ge├»nterpreteerd en vertaald worden naar een beoordeling van de geschiktheid van de bodem voor bepaald gebruik (bijv. teelt van een specifiek gewas) en naar handelingen in het bodemmanagement die de bodemkwaliteit kunnen verbeteren.

Op basis van bovenstaande is verdere synthese en ontwikkeling van kennis over de relaties tussen indicatoren, bodemmanagement en bodemdiensten noodzakelijk

Aanpak en tijdspad

Het project zal nadrukkelijk opgezet worden als co-innovatie project. De primaire productie en de dienstverlenende bedrijven zullen nadrukkelijk betrokken worden in het vaststellen van de inhoud en bij de uitvoering van het project.
De inhoud van het project is verder mede afhankelijk van de uitkomst van enkele in 2011 uitgevoerde projecten die zich richten op een inventarisatie van de toepasbaarheid en zeggingskracht van de huidig beschikbare bodem-indicatoren. De resultaten van deze projecten zijn naar verwachting eind januari beschikbaar.
Op basis van het voorgaande kan nog geen definitieve inhoud van het project worden gegeven, maar wel een tijdspad dat zal leiden tot de definitieve inhoudelijke invulling van dit project.

Tijdspad:

  • Oktober 2011 tot en met januari 2012: Afstemming met primaire sector (o.a. PA en PT) en dienstverlenende bedrijven (o.a. BLGG/AgroXpertus) over wensen voor invulling van het project, de gewenste samenwerking en de potentiele matching van activiteiten.
  • Januari-februari 2012. Invulling van inhoud van het project in gezamenlijkheid met voorgaand genoemde  partijen op basis van de voorgaande inventarisatie en op basis van resultaten van studies indicatoren eind 2011.
  • Februari 2012-december 2012; uitvoering overeengekomen projectplan
  • 2013:  In overleg met EZ, LTO en PA verdere invulling en uitvoering van projectplan

Resultaten

  • Resultaten van dit project zijn het bereiken van consensus met stakeholders over een set van bodemindicatoren die toegepast kunnen worden voor intergraal bodemmanagement, rekening houdend met het op korte en op de lange termijn leveren van verschillende ecosysteemdiensten.
  • Verder dienen voor deze bodemindicatoren  streefwaarden te worden vastgesteld en is er een vertaling nodig van de zeggingskracht van deze inicatoren richting bodemdiensten en de beinvloeding van deze indicatoren door bodemmanagement.
  • Het geheel moet zich vertalen naar instrumenten voor de bodemgebruiker om te komen tot een duurzaam bodembeheer. De ontwikkkeling van de instrumenten zelf ligt bij het bedrijfsleven. Dit project werkt hierbij samen met het bedrijfsleven en is kennisleverancier voor de relaties tussen indicatoren, ecosysteemdiensten en bodemmanagement.

Publicaties