Project

Integrale aanpak complexe mengsels

Chloorparaffines (CPs) en MOSH/MOAH zijn complexe mengsels die uit duizendenden verbindingen bestaan. De huidige analysemethoden zijn te grofstoffelijk en voldoen daarom niet. Innovatieve methoden zijn nodig om het gedetailleerd en accuraat het voorkomen van deze stoffen en hun risicos te bestuderen.

Voedselcontaminatie

De analytische chemische en toxicologische kennis over complexe mengsels zoals chloorparaffine (CPs) en minerale oliën (MOSH / MOAH) is beperkt. Beide stofgroepen kennen brede toepassing in industriële en huishoudelijke toepassingen, waardoor via diverse routes ons voedsel gecontamineerd wordt. Deze complexiteit van deze industriële vervuilingen levert nieuwe analytisch chemische en toxicologische uitdagingen op.

Vanuit beleidsoogpunt is het urgent om goede analytische methoden te hebben. Voor de MOSH/MOAH meting (mineral oil saturated hydrocarbons/mineral oil aromatic hydrocarbons) gaat de aandacht met name uit naar de aromatische (MOAH) fractie. De huidige MOAH meting is te weinig specifiek, waardoor het risico bestaat dat de gerapporteerde MOAH gehalten inaccuraat kunnen zijn.

Project

De activiteiten binnen dit project richten zich daarom in eerste instantie op het verbeteren van de selectiviteit van de meetmethodes. Voor CPs geldt eveneens dat de selectiviteit van de huidige methodes te beperkt is. In dit project zal de invloed van de kalibratie op de juistheid van de meting onderzocht worden, en wordt onderzocht hoe de invloed van interferenties geminimaliseerd kan worden. Tevens zal geïnventariseerd worden welke (combinatie van) analytische aanpakken geschikt zijn voor de scheiding van individuele isomeren. Het streven is om via diverse samenwerkingen ons expertiseniveau een extra impuls te geven, en tevens onze activiteiten uit te dragen (naast publicaties en lezingen).

Publicaties