Project

Integrale risicobeoordeling MintRisk

Ontwikkeling van een methode voor integrale risicobeoordeling van infectieziekten met specifieke aandacht voor vector overdraagbare dierziekten en voor de impact van inrichting en gebruik van de ruimte op het gezondheidsrisico.

MintRiskPlus is via twee onderzoekslijnen uitgewerkt: onderzoekslijn MintRisk en onderzoekslijn Ruimte en Risico.

Mintrisk

Een generieke methode wordt ontwikkeld om de kwalitatieve, semi-kwantitatieve en kwantitatieve beoordelingen van kansen op insleep, vestiging transmissie en persistentie en de gevolgen van een mogelijke uitbraak van een dierziekte op objectieve, transparante en herhaalbare manier te combineren tot een integrale beoordeling van het totale risico.

Ruimte en risico

Deze onderzoekslijn bestaat uit wee delen:

  • Integrale risicomodellering met ruimtelijke component: komen tot een methodisch concept voor de geïntegreerde evaluatie van de relevante subprocessen voor overdracht van dierziektekiemen tussen veehouderij bedrijven en naar mensen.
  • Integrale oplossingen: In deze verkenning van marktkansen wordt gezocht naar ruimtelijke risico's van dier- en volksgezondheid die baat hebben bij integrale multidisciplinaire oplossingen. Het project Groen Ondernemen wordt hierbinnen afgerond.

Resultaten

Mintrisk

Een demo-computerprogramma is ontwikkeld dat de basis vormt van de output van deze onderzoekslijn. De rekenkundige basis, formulering van de vragen en uitvoer van de antwoorden en output worden in 2013 verder uitgewerkt.

Ruimte en risico

Voor de Integrale risicomdellering hebben de volgend activiteiten plaatsgevonden:

  • interdisciplinaire workshop ‘Ruimte en risico’ d.d. 23-4-12
  • concept raamwerk (integrale model-opzet) ‘Ruimte en risico’
  • werkdocument Ruimte en risico (uitwerking van workshop, beschrijving andere activiteiten)

Voor Integrale oplossingen is een rapport Groen Ondernemen uitgekomen.

Publicaties