Project

Integraliteit en besluitvorming binnen DP2015 (Zw Delta)

Het Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta werkt in het kader van het nationale Deltaprogramma aan een lange termijn verkenning waarbij opgaven voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening als gevolg van klimaatverandering, en bijhorende strategieën in beeld worden gebracht. In 2013/2014 worden de stappen genomen om te komen van mogelijke, tot kansrijke naar voorkeursstrategieën.

Dit afwegingsproces wordt voorbereid door het beleidsteam achter het Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta. De keuzes worden gemaakt door de stuurgroep Zuidwestelijke Delta, in interactie met andere Deelprogramma’s in het kader van de deltabeslissingen en met de  staf Delta Commissaris. Waar mogelijk moeten de keuzes worden onderbouwd met kennis, zo kwantitatief mogelijk, langs de lijn van de ontwikkelde afwegingsystematiek van de staf Delta Commissaris, daarnaast heeft Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta ook zelf een  afwegingskader opgesteld.

Het project zal proberen van meerwaarde te zijn ten bate van het criterium ‘samenhang’ binnen het afwegingskader. Door samenhang te brengen in de beschikbare kennis uit het BO en KPP onderzoek over zoetwatervoorziening, innovatieve dijkconcepten, waterveiligheid en sedimentstrategie  en deze te combineren met de inzichten uit het delta instrumentarium, Rijkstructuurvisie Volkerak-Zoommeer Grevelingen en de Natuurambitie Grote Wateren van EZ.

Publications