Project

Integration of acoustic zooplankton identification method into the routine seagoing surveys (Echo-plankton)

Zooplankton zijn sleutelcomponenten van pelagische voedselwebben die van invloed zijn op de conditie en het voortplantingssuccess van commercieel belangrijke soorten en die van invloed zijn op andere ecologisch belangrijke en kwetsbare soorten zoals zeezoogdieren.

Zooplankton-distributies zijn fragmentarisch in ruimte en tijd en worden beïnvloed door fysieke processen op verschillende temporele en ruimtelijke schaalniveaus. Daarom is netbemonstering onvoldoende om het algemene beeld te krijgen. Akoestiek kan een belangrijke kenniskloof overbruggen dankzij de hoge resolutie die het biedt.

Om de distributie van zoöplankton akoestisch te kwantificeren en in kaart te brengen, zijn representatieve monsters van grootte en soortensamenstelling nog steeds noodzakelijk. De routine ichthyoplankton-onderzoeken bieden een uitstekende mogelijkheid om zowel akoestische als biotische gegevens als zodanig te verzamelen. De haalbaarheid van het afleiden van relevante ecosysteemindices uit dergelijke gegevens zal in dit project worden onderzocht.

Onderzoeksvragen

Binnen dit project worden de volgende vragen beantwoord.

  • Welke componenten zijn de dominante geluidsreflectoren in het gemengde zoöplankton-samenstel van de Noordzee?

  • Wat is de ruimtelijke en temporele variabiliteit in hun verspreiding?

  • Wat is de optimale configuratie voor het verzamelen van akoestische gegevens tijdens ichtioplankton-onderzoeken?

Publicaties