Project

Interactie hoogte normen dijken Volkerak Zoommeer (ZwD)

Het Deltaprogramma bevindt zich in een belangrijke fase. In september worden de Deltabeslissingen genomen en wordt de stap naar de uitvoering gemaakt.

In de nationale stuurgroep Deltaprogramma van 4 juni is ook het belang benadrukt van het lopende onderzoek naar de interactie tussen de hoogte van de normen van de dijken rondom het Volkerak Zoommeer, en de inzetfrequentie van dit gebied voor waterberging. Op dit moment lijkt dit gebied pas ingezet te worden als waterberging bij hoge waterstanden, waarbij al eerder gebieden rondom het Volkerak Zoommeer (VZM) overstromen en waarbij bij inzet van het VZM als waterberging ook de dijken rondom het Volkerak Zoommeer kunnen overstromen. De zoektocht naar betekenisvolle normen in relatie tot een logische inzetfrequentie van het VZM als waterberging, is een complexe (zowel technisch, als bestuurlijk als qua governance) zoektocht waarbij nader onderzoek nodig is om hiervoor in de 2e helft van 2014 tot een gedragen voorstel te komen. B

De van Deltares gevraagde kennis betreft de bij VZM gaat het om het berekenen van effecten van een andere inzetfrequentie van een gebied als waterberging, bepalen gevolgen verschillende normhoogten op kosten en hoeveelheid te bergen water, eventueel het maken van kostenbatenanalyses (uitgespaarde kosten dijkversterking bij waterberging), kosten regelwerk inlaat etc.

betrokken partijen: DP ZWD (provincies, waterschappen), DPV en ministerie I&M.

Het product van dit project is een notitie voor het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta met de beschrijving van effecten van een andere inzetfrequentie van een het VZM als waterberging, bepalen gevolgen verschillende normhoogten voor de dijken rondom het Volkerak Zoommeer.

Deliverables

Het product van dit project zal een notitie zijn met de beschrijving van effecten van een andere inzetfrequentie van een het VZM als waterberging, bepalen gevolgen verschillende normhoogten voor de dijken rondom het Volkerak Zoommeer.

Publicaties